Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 118+119 | THÁNG 01+02/2016

Thẩm định giá trị cộng hưởng trong hoạt động M&A tại Việt Nam

Nguyễn Kim Đức, Huỳnh Kiều Tiên, Trần Bích Vân

Tóm tắt:

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm kiểm tra giá trị cộng hưởng (GTCH) thực tế trong hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) và xem xét tính khả thi của phương pháp thẩm định GTCH tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp được thẩm định giá là phương pháp chi phí vốn để thẩm định giá doanh nghiệp trước và sau M&A nhằm giải quyết mục tiêu thứ nhất, sử dụng phương pháp DCF làm đại diện để giải quyết mục tiêu thứ hai. Với dữ liệu là một số thương vụ M&A tiêu biểu tại Việt Nam, kết quả nghiên cứu cho thấy không phải thương vụ M&A nào cũng tạo nên GTCH. Đồng thời, phương pháp DCF là phương pháp khả thi để thẩm định GTCH tại Việt Nam. Cuối cùng, kết quả khảo sát thực tế cũng cho thấy phương pháp DCF là phương pháp được thẩm định viên về giá hành nghề biết đến nhiều nhất và đánh giá là khả thi nhất.