Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 114 | THÁNG 9/2015

Mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng tổng tài sản và tỷ suất sinh lợi chứng khoán: Bằng chứng tại thị trường Việt Nam

Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Hoàng Thị Phương Anh

Tóm tắt:

Bài viết đánh giá vai trò của vàng như là công cụ phòng ngừa rủi ro và là kênh trú ẩn an toàn đối với VND, bằng cách sử dụng các hàm Copula để mô tả sự phụ thuộc giữa vàng và VND trong điều kiện thị trường khác nhau. Sử dụng dữ liệu suất sinh lợi (SSL) theo tuần của vàng và bộ 3 tỷ giá hối đoái VND, bài viết không tìm thấy sự phụ thuộc giữa vàng và VND ở điều kiện thị trường bình thường, điều này cho thấy vàng không được sử dụng như là một công cụ phòng ngừa rủi ro đối với biến động của VND. Bên cạnh đó, bài viết đã đóng góp vào việc tìm thấy sự phụ thuộc giữa vàng và VND khi thị trường biến động cực độ đi lên, cho thấy vàng có thể hoạt động như một kênh trú ẩn an toàn khi VND giảm giá.