Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 114 | THÁNG 9/2015

Tác động của viện trợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia đang phát triển

Đặng Văn Cường

Tóm tắt:

Bài viết tổng hợp các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về tác động của kiểm soát nội bộ (KSNB) đến hiệu quả hoạt động và rủi ro của các ngân hàng thương mại (NHTM). Nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận lý thuyết đại diện và lý thuyết đối phó ngẫu nhiên, phương pháp nghiên cứu lịch sử dựa trên tổng quan nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới về KSNB và nhận ra được những lỗ hổng trong các nghiên cứu tại Việt Nam. Từ đó bài viết tổng hợp được khái niệm về KSNB; sử dụng khuôn khổ KSNB của COSO, Basel và khung pháp lý Việt Nam về KSNB NHTM để gợi ý hướng nghiên cứu và mô hình thực nghiệm về tác động của KSNB đến hiệu quả hoạt động và rủi ro của các NHTM Việt Nam. Đồng thời, bài viết đã xác định được một số câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu dựa trên hướng nghiên cứu đã đề xuất.