Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 114 | THÁNG 9/2015

Tác động lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Phương pháp tiếp cận GARCH-BEKK đa chiều

Hồ Thị Lam

Tóm tắt:

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích mối quan hệ giữa thời gian đầu tư và chi phí đầu tư của các dự án đầu tư công (DAĐTC) ở Việt Nam. Tình huống nghiên cứu là các dự án công trên địa bàn TP.HCM, số liệu được thu thập từ hồ sơ lưu trữ tại Sở Tài chính TP.HCM. Sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) và bình phương tối thiểu có trọng số (WLS), kết quả của nghiên cứu cho thấy tác động của chậm tiến độ là rất mạnh mẽ đối với chi phí đầu tư, trong khi vượt dự toán lại tác động không đáng kể lên thời gian hoàn thành dự án.