Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 114 | THÁNG 9/2015

Mối quan hệ giữa truyền dẫn tỷ giá và lạm phát – Phân tích chuỗi thời gian phi tuyến ở Việt Nam

Phạm Thành Trung

Tóm tắt:

Nghiên cứu này xác định vai trò và các yếu tố của cổ đông chiến lược (CĐCL) đối với lợi nhuận các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng hồi quy GLS với mẫu nghiên cứu gồm 18 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2006-2013, kết quả cho thấy CĐCL có tác động tích cực đến lợi nhuận của ngân hàng, cụ thể: tổng tài sản của CĐCL, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của CĐCL, tỷ lệ góp vốn và thời gian làm CĐCL có mối quan hệ cùng chiều với lợi nhuận. Trong đó, CĐCL trong nước tác động mạnh hơn CĐCL nước ngoài. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho kết quả tỷ lệ cho vay, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ chi phí hoạt động và thời gian hoạt động của NHTMCP Việt Nam tương quan nghịch, nhưng tổng tài sản ngân hàng tương quan thuận với lợi nhuận NHTMCP Việt Nam.