Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 196 | THÁNG 7/2022

Rủi ro tín dụng có tồn tại trong ngành ngân hàng Ấn Độ không? Bằng chứng gần đây

Anju Goswami

Tóm tắt:

Mục đích – Nghiên cứu này nhằm mục đích nắm bắt “tác động lâu dài” của rủi ro tín dụng trong ngành ngân hàng Ấn Độ bằng cách sử dụng dữ liệu cấp ngân hàng kéo dài trong khoảng thời gian 19 năm kể từ 1998/ 1999 đến 2016/17. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng khám phá cách các biến kinh tế vĩ mô cụ thể của ngân hàng, ngành cụ thể cùng với cải cách quy định, thay đổi quyền sở hữu và khủng hoảng tài chính ảnh hưởng đến chất lượng tài sản của ngân hàng ở Ấn Độ.

Thiết kế/phương pháp/phương pháp tiếp cận – Sử dụng phương pháp tiếp cận thời điểm tổng quát hệ thống hai bước (GMM), nghiên cứu rút ra các yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng tài sản của ngân hàng ở Ấn Độ.

Kết quả – Các kết quả thực nghiệm khẳng định thời gian tồn tại của rủi ro tín dụng giữa các ngân hàng Ấn Độ trong thời gian nghiên cứu. Điều này phản ánh rằng tỷ lệ vỡ nợ của ngân hàng dự kiến ​​sẽ tăng trong năm hiện tại, nếu nó đã tăng trong năm ngoái do thời gian trễ liên quan đến quá trình thu hồi các khoản nợ quá khứ. Hơn nữa, lợi nhuận cao hơn, hiệu quả quản lý tốt hơn, thu nhập đa dạng hơn từ các hoạt động phi truyền thống, quy mô ngân hàng tối ưu, sàng lọc và giám sát tín dụng phù hợp và tuân thủ các quy định pháp luật sẽ giúp cải thiện chất lượng tín dụng của các ngân hàng Ấn Độ.

....

Tài liệu tham khảo:

 1. Abid, L., Ouertani, M.N. and Ghorbel, S.Z. (2014), “Macroeconomic and bank-Specific determinants of household’s non-performing loans in Tunisia: a dynamic panel data”, Procedia Economics and Finance, Vol. 13, pp. 58-68.
 2. Ahmad, N. and Ariff, M. (2007), “Multi-country study of bank credit risk determinants”, International Journal of Banking and Finance, Vol. 5 No. 1, pp. 135-152.
 3. Alhassan, A.L., Coleman, A.K. and Andoh, C. (2014), “Assets quality in a crisis period: an empirical examination of Ghanaian banks”, Review of Development Finance, Vol. 4 No. 1, pp. 50-62.
 4. Arellano, M. and Bond, S. (1991), “Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations”, The Review of Economic Studies, Vol. 58 No. 2, pp. 277-97.
 5. Arellano, M. and Bover, O. (1995), “Another look at the instrumental variable estimation of error-components models”, Journal of Econometrics, Vol. 68 No. 1, pp. 29-51.
 6. Aver, B. (2008), “An empirical analysis of credit risk factors of the Slovenian banking system”, Managing Global Transitions, Vol. 6 No. 3, pp. 317-334.
 7. Baboucek, I. and Jancar, M. (2005), “A VAR analysis of the effects of macroeconomic shock to the quality of the aggregate loan portfolio” Working Paper Series Czech National Bank 1/2005, pp. 1-68.
 8. Bardhan, S. and Mukherjee, V. (2016), “Bank-specific determinants of nonperforming assets of Indian banks”, International Economics and Economic Policy, Vol. 13 No. 3, pp. 483-498.
 9. Bawa, J.K., Goyal, V., Mitra, S.K. and Basu, S. (2019), “An analysis of NPAs of Indian banks: using a comprehensive framework of 31 financial ratios”, IIMB Management Review, Vol. 31 No. 1, pp. 51-62.
 10. Beck, R., Jakubik, P. and Piloiu, A. (2013), “Non-performing loans: what matter in addition to the economic cycle”, European Central Bank Working Paper Series 1515, pp. 1-32.
 11. Berger, A.N. and De-Young, R. (1997), “Problem loans and cost efficiency in commercial banks”, Journal of Banking and Finance, Vol. 21 No. 6, pp. 849-870.
 12. Blundell, R. and Bond, S. (1998), “Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models”, Journal of Econometrics, Vol. 87 No. 1, pp. 115-143.
 13. Capiro, G. and Klingebiel, D. (1996), “Bank insolvency: bad luck, bad policy, or bad banking”, Annual World Bank Conference on Development Economic, Washington, District of Columbia, The World Bank.
 14. Castro, V. (2013), “Macroeconomic determinants of the credit risk in the banking system: the case of the GIPSI”, Economic Modelling, Vol. 31, pp. 672-683.
 15. Chaibi, H. and Fitti, Z. (2015), “Credit risk determinants: evidence from a cross-country study”, Research in International Business and Finance, Vol. 33 No. C, pp. 1-16.
 16. Claessens, S., Kose, M.A., Laeven, L. and Valencia, F. (2014), Understanding Financial Crises: Causes, Consequences, and Policy Responses, International Monetary Fund.
 17. Das, A. and Ghosh, S. (2007), “Determinants of credit risk in Indian state-owned banks: an empirical investigation”, Economic Issues Journal Articles, Economic Issues, Vol. 12 No. 2, pp. 27-46.
 18. Demirguç-Kunt, A. and Levine, R. (1999), € “Bank-based and market-based financial system: cross-country comparisons”, Policy Research Working Paper Series, No. 2143, The World Bank.
 19. Espinoza, R. and Prasad, A. (2010), “Nonperforming loans in the GCC banking system and their macroeconomic effects”, International Monetary Fund Working Paper, Vols 10/224, pp. 1-25.
 20. Ghosh, A. (2015), “Banking-industry specific and regional economic determinants of non-performing loans: evidence from US states”, Journal of Financial Stability, Vol. 20, pp. 93-104.
 21. Gulati, R., Goswami, A. and Kumar, S. (2019), “What drives credit risk in the Indian banking industry? An empirical investigation”, Economic Systems, Vol. 43 No. 1, pp. 42-62.
 22. Holtz-Eakin, D., Newey, W. and Rosen, H.S. (1998), “Estimating vector autoregressions with panel data”, Econometrica, Vol. 56 No. 6, pp. 1371-1395.
 23. Keeton, W.R. (1999), “Does faster loan growth lead to higher loan losses?”, Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City, Vol. 84 No. Q II, pp. 57-75.
 24. Keeton, W.R. and Morris, C. (1987), “Why do banks’ loan losses differ?”, Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review, Vol. 72 Second Quarter, pp. 57-75.
 25. Kennedy, P. (2008), A Guide to Econometrics, 6th ed., Blackwell Publishing,Oxford.
 26. Khemraj, T. and Pasha, S. (2009), “The determinants of non-performing loans: an econometric case study of Guyana”, Munich Personal RePEc Archive, No. 53128, pp. 1-25.
 27. Klein, N. (2013), “Non-performing loans in CESEE: determinants and impact on macroeconomic performance”, IMF Working Paper 13/72, pp. 1-26.
 28. Laeven, L. and Valencia, F. (2008), “Systemic banking crises: a new database”, International Monetary Fund Working Paper 08/224, pp. 1-80.
 29. Louzis, D.P., Vouldis, A.T. and Metaxas, V.L. (2012), “Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: a comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios”, Journal of Banking and Finance, Vol. 36 No. 4, pp. 1012-1027.
 30. Makri, V., Tsagkanos, A. and Bellas, A. (2014), “Determinants of non-performing loans: the case of Eurozone”, Panoeconomicus, Vol. 61 No. 2, pp. 193-206.
 31. Messai, A.S. and Jouini, F. (2013), “Micro and macro determinants of non-performing loans”, International Journal of Economics and Financial Issues, Vol. 3 No. 4, pp. 852-860.
 32. Nkusu, M. (2011), “Non-performing loans and macro financial vulnerabilities in advanced economics”, IMF Working Paper 11/161, pp. 2-27.
 33. Podpiera, J. and Weill, L. (2008), “Bad luck or bad management? Emerging banking market experience”, Journal of Financial Stability, Vol. 4 No. 2, pp. 135-148.
 34. Rajan, R. (1994), “Why bank policies fluctuate: a theory and some evidence”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 109 No. 2, pp. 399-441.
 35. Rajaraman, I. and Vasishtha, G. (2002), “Non-performing loans of PSU Banks: some panel result”, Economic and Political Weekly, Vol. 37 No. 5, pp. 429-431, 434-435.
 36. Ranjan, R. and Dhal, S.C. (2003), “Non-performing loans and terms of credit of public sector banks in India: an empirical assessment”, Reserve Bank of India Occasional Paper, Vol. 24 No. 3, pp. 81-121.
 37. RBI (2007), Report on Currency and Finance 2005–06, “Development of Financial Markets and Role of the Central Bank”, Mumbai, Chapter 4 Credit Market. 
 38. Reserve Bank of India (1999), Report on Trend and Progress of Banking in India: 1998-99, Mumbai.
 39. Reserve Bank of India (2004), Report on Trend and Progress of Banking in India: 2003–04, Mumbai.
 40. Reserve Bank of India (2011), Report on Trend and Progress of Banking in India: 2010–11, Mumbai.
 41. Reserve Bank of India (2014), Report on Trend and Progress of Banking in India: 2013–14, Mumbai.
 42. Reserve Bank of India (2015), Master Circular – Prudential Norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning Pertaining to Advances, Mumbai.
 43. Roodman, D. (2006), “How to do xtabond2: an introduction to ‘difference’ and ‘system’ GMM in stata”, Center for Global Development Working Paper 103, pp. 1-48.
 44. Roodman, D. (2009), “How to do xtabond2: an introduction to ‘difference’ and ‘system’ GMM in stata”, Stata Journal, Vol. 9 No. 1, pp. 86-136.
 45. Salas, V. and Saurina, J. (2002), “Credit risk in two institutional regimes: Spanish commercial and saving banks”, Journal of Financial Services Research, Vol. 22 No. 3, pp. 203-224.
 46. Satpathy, A., Behera, S.R. and Digal, S.K. (2015), “Macroeconomic factors affecting the NPAs in Indian banking system: an empirical assessment”, pp. 1-19.
 47. Shu, C. (2002), “The impact of macroeconomic environment on the asset quality of Hong Kong’s banking sector”, Hong Kong Monetary Authority Research Memorandums, available at:http://www.hkma.gov.hk/media/eng/publication-and
 48. -research/research/working-papers/pre2007/RM20-2002.pdf.
 49. Skarica, B. (2013), “Determinants of non-performing loans in central and eastern European countries”, Financial Theory and Practice, Vol. 38 No. 1, pp. 37-59.
 50. Wenzel, T., Canta, M. and Luy, M. (2014), “A practical example of the nonperforming loans projection approach to stress testing”, in Ong, L.L. (Ed.), A Guide to IMF Stress Testing: Methods and Models, International Monetary Fund Publication, Washington, District of Columbia, pp. 473-483.
 51. Windmeijer, F. (2005), “A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators”, Journal of Econometrics, Vol. 126 No. 1, pp. 25-51.


Does credit risk persist in the Indian banking industry? Recent evidence

Abstract:

Purpose
This study aims to capture the “persistence effect” of credit risk in Indian banking industry using the bank-level data spanning over the period of 19 years from 1998/1999 to 2016/17. Alongside, the study explored how the bank-specific, industry-specific, macroeconomic variables alongside regulatory reforms, ownership changes and financial crisis affect the bank's asset quality in India.

Design/methodology/approach
Using two-step system generalized method of moment (GMM) approach, the study derives key factors that affect the bank's asset quality in India.

Findings
The empirical results confirm the time persistence of credit risk among Indian banks during study period. This reflects that bank defaults are expected to increase in the current year, if it had increased past year due to time lag involved in the process of recovery of past dues. Further, higher profitability, better managerial efficiency, more diversified income from nontraditional activities, optimal size of banks, proper credit screening and monitoring and adherence regulatory norms would help in improving the credit quality of Indian banks.

Practical implications
The practical implication drawn from the study is that nonaccumulation of nonperforming loans (NPLs), higher profitability, better managerial efficiency, more diversified income from nontraditional activities, optimal size of banks, proper credit screening and monitoring and adherence regulatory norms would help in improving the credit quality of Indian banks.

Originality/value
This study is probably the first one that identifies in addition to the current year, whether lag of bank industry-macroeconomic affects the level of NPLs of Indian banks. So far, such an analysis has received less attention with respect to Indian banking industry, especially immediate aftermath of the global financial crisis.