Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 186 | THÁNG 9/2021

Tác động của các yếu tố vĩ mô đến sự phát triển của thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam

Đoàn Quỳnh Phương

Tóm tắt:

Nghiên cứu sử dụng mô hình Tự hồi quy phân phối trễ (Autoregressive Distributed Lag- ARDL) để đánh giá tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô đến sự phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) Việt Nam trong giai đoạn quý I/2004 đến quý IV/2020. Mô hình nghiên cứu được đề xuất gồm có bảy nhân tố vĩ mô là biến độc lập, bao gồm: tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, cung tiền M2, tỷ giá hối đoái, độ mở nền kinh tế và khủng hoảng tài chính. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố vĩ mô trên đều có tác động đến sự phát triển thị trường TPDN trong ngắn hạn hoặc dài hạn. Từ đó, bài viết đề xuất một số giải pháp để phát triển ổn định thị trường TPDN Việt Nam trong thời gian tới.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Adjasi, C. K. D. (2009). Macroeconomic uncertainty and conditional stock‐price volatility in frontier African markets: Evidence from Ghana. Journal of Risk Finance, 10(4), 333-349. 
 2. Batten, J. & Kim, Y. (2000). Expanding Long-term Financing Through Bond Market Development: A Post Crisis Policy Task. Working Paper No: 2000_07, School of Accounting and Finance, Deaking University, Australia.
 3. Beck, T. & Levine R. (2002). Stock Markets, Banks and Growth: Correlation or Causality?. The World Bank, Working Paper.
 4. Bencivenga, V. R. & Smith, B. D .(1991). Financial Intermediation and Endogeous Growth Review of Economic Studies. Wiley Blackwell, 58(2), 195-209.
 5. Bhattacharyay, B. N. (2013). Determinants of Bond Market Development in Asia. Journal of Asian Economics, 24, 124-137.
 6. Chon, L. (2020). How to Choose Tuning Parameters in Lasso and Ridge Regression?. Asian Journal of Economics and Banking, 4(1).
 7. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011). Văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XI. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự Thật, Hà Nội.
 8. Eichengreen, B. & Luengnaruemitchai, P. (2004). Why Doesn’t Asian Have Bigger Bond Markets?. National Bureau of Economic Research, Working Paper 10576
 9.  Greenwood, J. & Jovanovic, B. (1990), Financial development, Growth, and the Distribution of Income. Journal of Political Economy, 98(5), Part 1.
 10. Harris, R. & Sollis, R. (2003). Applied Time Series Modelling and Forecasting. Wiley, West Sussex.
 11.  Hartmann, P., Heider, F., Papaioannou, E. & Duca, M. L. (2007). The Role of Financial Markets and Innovation in Productivity and Growth in Europe. Occational paper series, 72.
 12. Hoang V. Q. & Dung T. T. (2010). Vietnam’s Corporate Bond Market, 1990-2010: Some Reflections. The Journal of Economic Policy and Research, 6(1).
 13. Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12, 54-231.
 14. Khrennikova, A. & Haven, E. (2020). Quantum-Like Modeling: from Economics to Social Laser. Asian Journal of Economics and Banking, 4(1).
 15. King, R. G. & Levine, R. (1993). Finance and Growth: Schumpeter might be Right. The Quarterly Journal of Economic, 108(3), 717-737.
 16. Lê Hoàng Phong & Đặng Thị Bạch Vân (2015). Kiểm chứng bằng mô hình ARDL tác động của các nhân tố vĩ mô đến chỉ số chứng khoán Việt Nam. Tạp chí Phát triển & Hội nhập, 20, 61-66.
 17. Levine R. & Zervos, S. (1998). Stock Markets, Banks and Economic Growth. The American Economic Review, 88(3), 537-558.
 18. Levine, R. & Zervos, S. (1996). Stock market development and long-run growth. World Bank Economic Review, 82(4), 942-963.
 19. Levine, R. (2005). Chapter 12 Finance and Growth: Theory and Evidence. Handbook of Economic Growth, 1, Part A, 865-934.
 20. Mu, Y., Stotsky, J. G., & Phelps, P. (2013). Bond markets in Africa, Review of Development Finance, 3(3).
 21.  Nguyễn Hòa Nhân, Lê Phương Dung, & Nguyễn Thị Thiều Quang (2014). Phát triển thị trường Trái phiếu doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam. Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 207, trang 37-45.
 22. Nguyễn Hoàng Dương (2021). Định hướng phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong giai đoạn tới. Tạp chí Tài chính kỳ 2 tháng 4/2021.
 23. Nguyễn Ngọc Long & Nguyễn Hữu Vui (2006). Giáo trình Triết học Mác-Lê Nin. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
 24. Nguyễn Thị Phương Nhung (2016). Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán tại Việt Nam. Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM.
 25. Pesaran, M. H. & Shin, Y. (1999). An Autoregressive Distributed Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis in S.Strom, (ed) Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch centennial Symposium, Cambridge University Press, Cambridge.
 26. Pesaran, M. H., Shin, Y. & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationship. Journal of Applied Economics, 16, 289-326.
 27. Phillips P. C. B. & Perron P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346.
 28. Pradhan R. P., Arvin, M. B., Hall, J. H. & Bahmani S. (2014). Causal nexus between economic growth, banking sector development, stock market development, and other macroeconomic variables: The case of ASEAN countries. Review of Financial Economics, 23(4), 155-173.
 29. Pradhan, R. P., Arvin, M. B., Hall, J. H. & Bahmani, S. (2018). The dynamics of bond market development, stock market development and economic growth-Evidence from the G-20 countries. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 25(49), 119-147.
 30. Rajan, R. & Zingales, L. (2001). The great reversals: The politics of Financial Development in the 20th century. NBER Working Papers, 8178.
 31. Rousseau, P. L., & Xiao, S. (2007). Banks, Stock Markets, and China’s ‘great leap forward’. Emerging Markets Review, 8(3), 206-217
 32. Rousseau, P. L., & Wachtel, P. (2002). Inflation Thresholds and the Finance-Growth Nexus. Journal of International Money and Finance, 21(6), 777-793
 33. Seetanah B., Sawkut, R., Sannasee, V., & Seetanah, B. (2008). Stock market development and economic growth in developing countries: Evidence from Panel VAR framework. CSAE Working Paper (online), paper 41
 34. Smaoui, H., Grandes, M., & Akindele, A. (2017). The determinants of Bond Market development: further evidence from emerging and developed coutries. Emerging Markets Review, 32, 148-167
 35.  Svirydzenka, K. (2016). Introducing a new broad-based index of financial development. IMF Working Paper, 16/5.
 36. Trịnh Mai Vân (2010). Phát triển thị trường trái phiếu ở Việt Nam. Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.


The Impact of Macroeconomic Factors on Corporate Bond Market Development in Vietnam

Abstract:

We use Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model to assess the impact of macroeconomic factors on the development of Vietnam’s corporate bond market from the 1st quarter of 2004 to the 4th quarter of 2020. The research model includes seven macroeconomic factors as independent variables: economic growth, inflation, interest rates, money supply M2, exchange rate, the openness of the economy, and crisis. The results show that the above macro factors impact the development of the corporate bond market in the short or long term. Based on research results, we propose some solutions to stably develop the Vietnamese corporate bond market in the coming time.