Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 186 | THÁNG 9/2021

Ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo dự báo tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh lây lan của biến thể Delta

Nguyễn Đức Trung, Lê Hoàng Anh, Nguyễn Minh Nhật

Tóm tắt:

Tăng trưởng kinh tế (TTKT) có tác động đến việc thực hiện các chính sách xã hội, chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, hình thành nhiều ngành mới và tạo ra nhiều việc làm (Nguyễn Đức Trung & ctg, 2021). Do đó, dự báo TTKT ở quy mô toàn cầu, quốc gia hay địa phương luôn được Chính phủ đặc biệt quan tâm. Bài viết này nhằm cung cấp các kịch bản dự báo TTKT năm 2021 ở quy mô địa phương cho Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Cụ thể, mô hình dự báo TTKT được nhóm tác giả xây dựng và ước lượng thông qua mô hình mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural network - ANN). Kết quả dự báo đưa ra hai kịch bản TTKT năm 2021 cho TP.HCM với hai mức tăng trưởng lần lượt là 1,094% (Kịch bản 1) và -1,715% (Kịch bản 2).

 

Tài liệu tham khảo:

  1. Foroni, C., Marcellino, M., & Stevanovic, D. (2020). Forecasting the Covid-19 recession and recovery: Lessons from the financial crisis. International Journal of Forecasting. https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2020.12.005
  2. IMF. (2021). World Economic Outlook Update, July 2021: Fault Lines Widen in the Global Recovery. IMF. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/07/27/world-economic-outlook-update-july-2021
  3. Movagharnejad, K., Mehdizadeh, B., Banihashemi, M., & Kordkheili, M. S. (2011). Forecasting the differences between various commercial oil prices in the Persian Gulf region by neural network. Energy, 36(7), 3979–3984. https://doi.org/10.1016/j.energy.2011.05.004
  4. Nguyễn Đức Trung, Lê Hoàng Anh, & Đinh Thị Phương Anh (2021). Dự báo Tăng trưởng kinh tế và lạm phát Việt Nam: Một so sánh giữa mô hình VAR, LASSO VÀ MLP. Tạp chí Khoa học Thương mại, 154, 3–13.
  5. OECD (2021). OECD Economic Outlook, Volume 2021 Issue 1. https://www.oecd-ilibrary.org/content/publication/edfbca02-en
  6. Tambe, S. S., Kulkarni, B. D., & Deshpande, P. B. (1996). Elements of Artificial Neural Networks With Selected Applications in Chemical Engineering, & Chemical & Biological Sciences. Simulation & Advanced Controls Inc.
  7. Worldbank Group. (2021). Global Economic Prospects. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/07/27/world-economic-outlook-update-july-2021.


Application of Artificial Neural Network in Forecasting Economic Growth in Ho Chi Minh City

Abstract:

Economic growth affects the implementation of social policies by changing the structure of the economic sector, forming many new industries, and creating many jobs (Nguyen Duc Trung et al., 2021). Forecasting economic growth on a global, national, or local level is therefore always of particular interest to national governments. The purpose of this paper is to provide scenarios for forecasting economic growth in Ho Chi Minh City in 2021 on a local level. We developed and estimated the economic growth forecasting model using an Artificial Neural Network (ANN) model. Our forecast results in two economic growth scenarios for Ho Chi Minh City in 2021, with growth rates of 1,094% (scenario 1) and -1,715% (scenario 2).