Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 205 | THÁNG 4/2023

Tác động của quản trị công ty đến hiệu quả hoạt động: Nghiên cứu trường hợp của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thực phẩm và đồ uống niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nguyễn Thị Như Quỳnh, Lê Đình Luân, Lê Đình Hạc

Tóm tắt:

Tối đa hóa giá trị cổ đông là mục tiêu cuối cùng của quản trị tài chính doanh nghiệp. Để thực hiện được mục tiêu này, các nhà quản trị tài chính đã thực hiện nhiều biện pháp, một trong số đó là xây dựng hệ thống quản trị công ty (QTCT) hiệu quả. Nghiên cứu xem xét tác động của QTCT đến hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thực phẩm và đồ uống (F&B) niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. Bài viết sử dụng mẫu dữ liệu của 27 doanh nghiệp thuộc nhóm ngành này trong giai đoạn 2010–2020 và các kỹ thuật hồi quy dữ liệu bảng gồm Pooled OLS, FEM, REM và GLS. Thông qua các chỉ tiêu đại diện cho HQHĐ gồm tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA), tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và giá trị vốn hóa thị trường (Tobin’Q), kết quả nghiên cứu đã chỉ ra, quy mô hội đồng quản trị (HĐQT), tỷ lệ thành viên độc lập và tỷ lệ thành viên nữ trong HĐQT, danh tiếng của công ty kiểm toán có tác động tích cực đến HQHĐ của các doanh nghiệp F&B, trong khi đó quy mô ủy ban kiểm soát nội bộ và đại dịch Covid-19 lại tác động tiêu cực đến HQHĐ. Đồng thời, nghiên cứu cũng chỉ ra mối quan hệ phi tuyến giữa tỷ lệ sở hữu cổ phần người nước ngoài và HQHĐ của doanh nghiệp.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Bhagat, S., & Bolton, B. (2008). Corporate governance and firm performance. Journal of Corporate Finance, 14(3), 257-273. doi:https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2008.03.006
 2. Bhagat, S., & Bolton, B. (2019). Corporate governance and firm performance: The sequel. Journal of Corporate Finance, 58, 142-168. doi:https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2019.04.006
 3. Ciftci, I., Tatoglu, E., Wood, G., Demirbag, M., & Zaim, S. (2019). Corporate governance and firm performance in emerging markets: Evidence from Turkey. International Business Review, 28(1), 90-103. doi:https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2018.08.004
 4. Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Davis, Schoorman, and Donaldson reply: The distinctiveness of agency theory and stewardship theory. Academy of Management. the Academy of Management Review, 22(3), 611.
 5. Detthamrong, U., Chancharat, N., & Vithessonthi, C. (2017). Corporate governance, capital structure and firm performance: Evidence from Thailand. Research in International Business and Finance, 42, 689-709. doi:https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.011
 6. Elloumi, F., & Gueyié, J. P. (2001). Financial distress and corporate governance: an empirical analysis. Corporate Governance: The international journal of business in society.
 7. Filatotchev, I., & Nakajima, C. (2010). Internal and External Corporate Governance: An Interface between an Organization and its Environment. British Journal of Management, 21(3), 591-606. doi:https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2010.00712.x
 8. Gill, A. S., & Obradovich, J. D. (2012). Corporate governance, institutional ownership, and the decision to pay the amount of dividends: Evidence from USA. International Research Journal of Finance and Economics, 97(September), 60-71.
 9. Green, C. P., & Homroy, S. (2018). Female directors, board committees and firm performance. European Economic Review, 102, 19-38. doi:https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2017.12.003
 10. Guluma, T. F. (2021). The impact of corporate governance measures on firm performance: the influences of managerial overconfidence. Future Business Journal, 7(1), 50. doi:10.1186/s43093-021-00093-6
 11. Hillman, A. J., & Dalziel, T. (2003). Boards of directors and firm performance: Integrating agency and resource dependence perspectives. Academy of Management review, 28(3), 383-396.
 12. Hu, X., Lin, D., & Tosun, O. K. (2022). The effect of board independence on firm performance – new evidence from product market conditions. The European Journal of Finance, 1-30. doi:10.1080/1351847X.2022.2049448
 13. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360. doi:https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X
 14. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2019). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure Corporate Governance (pp. 77-132): Gower.
 15. IFC. (2017). Women-owned enterprises in Vietnam: Perceptions and Potentia, truy cập tại https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/86bc0493-78fa-4c7d-86ec-5858aa41fa1a/Market-study-on-Women-owned-enterprises-in-Vietnam_Eng_v1.pdf?MOD=AJPERES
 16. Klein, A. (1998). Firm performance and board committee structure. The Journal of Law and Economics, 41(1), 275-304.
 17. Liu, Y., Miletkov, M. K., Wei, Z., & Yang, T. (2015). Board independence and firm performance in China. Journal of Corporate Finance, 30, 223-244. doi:https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2014.12.004
 18. Liu, Y., Wei, Z., & Xie, F. (2014). Do women directors improve firm performance in China? Journal of Corporate Finance, 28, 169-184. doi:https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2013.11.016
 19. Nguyen, T. N. Q., Nguyen, D. T., Le, H. A., & Le, D. L. (2022). Corporate Governance and Financial Stability: The Case of Commercial Banks in Vietnam. Journal of Risk and Financial Management, 15(11), 514.
 20. Phạm Thị Tuyết Trinh, Đỗ Hoàng Oanh, Lê Minh Sơn & Nguyễn Văn Tùng (2016). Kinh tế lượng ứng dụng trong kinh tế và tài chính. Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
 21. Phung, D. N., & Mishra, A. V. (2016). Ownership Structure and Firm Performance: Evidence from Vietnamese Listed Firms. Australian Economic Papers, 55(1), 63-98. doi:https://doi.org/10.1111/1467-8454.12056
 22. Rahman, M. M., Meah, M. R., & Chaudhory, N. U. (2019). The impact of audit characteristics on firm performance: an empirical study from an emerging economy. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 6(1), 59-69.
 23. Ross, S. A., Westerfield, R., & Jordan, B. D. (2014). Fundamentals of corporate finance: Irwin New York, NY, USA.
 24. Sami, H., Wang, J., & Zhou, H. (2011). Corporate governance and operating performance of Chinese listed firms. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 20(2), 106-114.
 25. Sethi, P., Sahu, N, T., & Maity, S. (2023). Firm performance, vertical agency crisis and corporate governance of Indian listed companies. Asian Journal of Economics and Banking, 7(1), 86-98.
 26. Shu, P.-G., & Chiang, S.-J. (2020). The impact of corporate governance on corporate social performance: Cases from listed firms in Taiwan. Pacific-Basin Finance Journal, 61, 101332. doi:https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101332
 27. Tsafack, G., & Guo, L. (2021). Foreign shareholding, corporate governance and firm performance: Evidence from Chinese companies. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 31, 100516. doi:https://doi.org/10.1016/j.jbef.2021.100516
 28. Trần Tất Thành (2020). Tác động của quản trị doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động của công ty niêm yết, Tạp chí Kế toàn và Kiểm toán số tháng 06/2020, trang 38-43.
 29. Vo, D. H., & Nguyen, T. M. (2014). The impact of corporate governance on firm performance: Empirical study in Vietnam. International Journal of Economics and Finance, 6(6), 1-13.
 30. Võ Hồng Đức & Phan Bùi Gia Thủy (2013). Quản trị công ty & hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM. Tạp chí phát triển kinh tế, 01-15.
 31. Yermack, D. (1996). Higher market valuation of companies with a small board of directors. Journal of Financial Economics, 40(2), 185-211. doi:https://doi.org/10.1016/0304-405X(95)00844-5
 32. Zahra, S. A., & Pearce, J. A. (1989). Boards of directors and corporate financial performance: A review and integrative model. Journal of management, 15(2), 291-334.
 33. Zelechowski, D. D., & Bilimoria, D. (2004). Characteristics of women and men corporate inside directors in the US: Wiley Online Library.
 34. Zraiq, M., & Fadzil, F. (2018). The impact of audit committee characteristics on firm performance: Evidence from Jordan. Scholar Journal of Applied Sciences and Research, 1(5), 39-42. 


Corporate Governance and Firm Performance: Evidence from Enterprises in the Food and Beverage (F&B) Industry Listed on the Vietnamese Stock Market

Abstract:

Share wealth maximization is the ultimate goal of corporate management. Financial managers have taken various solutions to achieve this goal, and corporate governance is one of these solutions. The paper examines corporate governance's impact on the performance of enterprises in the food and beverage (F&B) industry listed on the Vietnamese Stock Exchange. The paper uses data samples of 27 enterprises of F&B in the period from 2010 to 2020 through panel data regression techniques, including Pooled OLS, FEM, REM, and GLS. The study uses return on total assets (ROA), return on equity (ROE), and market capitalization (Tobin'Q) for proxies of firm performance. The results show that the size of the board of directors (BODs), the percentage of independent members and the percentage of female members on the BODs, and the audit firm's reputation have a positive impact on the performance of F&B firms. In addition, while the size of the internal control committee and the Covid-19 pandemic harm the firm performance, the study also shows a nonlinear relationship between the percentage of foreigner share ownership and the firm performance.