Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 209 | Tháng 8/2023

Ảnh hưởng các yếu tố đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại: Bằng chứng thực nghiệm từ thị trường chứng khoán Việt Nam

Lê Đình Hạc, Nguyễn Vũ Duy, Nguyễn Phú Quốc, Ngô Văn Toàn

Tóm tắt:

Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng các yếu tố đến khả năng sinh lời (KNSL) của ngân hàng thương mại (NHTM) niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010–2021. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp hồi quy phân vị (HQPV) và phương pháp sai số chuẩn hiệu chỉnh của dữ liệu bảng (panel-corrected standard errors - PCSEs) để kiểm định giả thuyết nghiên cứu. Kết quả cho thấy, quy mô ngân hàng, tính thanh khoản và lạm phát ảnh hưởng cùng chiều đến KNSL. Tuy nhiên, hiệu quả quản lý chi phí, đòn bẩy tài chính, chất lượng tín dụng và tăng trưởng kinh tế có ảnh hưởng ngược chiều đến KNSL của NHTM. Một số hàm ý chính sách như tăng quy mô, tăng tính thanh khoản, kiểm soát sử dụng đòn bẩy tài chính, gia tăng giám sát khoản vay và quản lý chi phí để giúp ngân hàng cải thiện KNSL. KNSL của ngân hàng không chỉ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên trong ngân hàng mà còn bị ảnh hưởng bởi yếu tố vĩ mô. Môi trường kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đáng kể đến KNSL của ngân hàng. Do đó, để gia tăng KNSL, các NHTM cần kiểm soát yếu tố bên trong dựa trên kinh tế vĩ mô để có chính sách thích hợp.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Abate, T. W., & Mesfin, E. A. (2019). Factors affecting profitability of commercial banks in Ethiopia. International Journal of Research and Analytical Reviews6(1), 881-891.
 2. Acaravci, S. K., & Çalim, A. E. (2013). Turkish banking sector’s profitability factors. International Journal of Economics and Financial Issues3(1), 27-41.
 3. Anbar, A., & Alper, D. (2011). Bank specific and macroeconomic determinants of commercial bank profitability: Empirical evidence from Turkey. Business and economics research journal2(2), 139-152.
 4. Angbazo, L. (1997). Commercial bank net interest margins, default risk, interest-rate risk, and off-balance sheet banking. Journal of Banking & Finance21(1), 55-87.
 5. Athanasoglou, P. P., Brissimis, S. N., & Delis, M. D. (2008). Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability. Journal of international financial Markets, Institutions and Money18(2), 121-136.
 6. Athanasoglou, P. P., Delis, M., & Staikouras, C. (2006). Determinants of bank profitability in the South Eastern European region.
 7. Barajas, A., Steiner, R., & Salazar, N. (1999). Interest spreads in banking in Colombia, 1974-96. IMF staff papers46(2), 196-224.
 8. Barros, C. P., & Borges, M. R. (2010). Measuring performance in the Portuguese banking industry with a Fourier regression model. Applied Economics Letters18(1), 21-28.
 9. Berger, A. N. (1995). The relationship between capital and earnings in banking. Journal of money, credit and Banking27(2), 432-456.
 10. Bikker, J. A., & Hu, H. (2002). Cyclical patterns in profits, provisioning and lending of banks and procyclicality of the new Basel capital requirements. PSL Quarterly Review55(221).
 11. Borio, C., Gambacorta, L., & Hofmann, B. (2017). The influence of monetary policy on bank profitability. International finance20(1), 48-63.
 12. Bourke, P. (1989). Concentration and other determinants of bank profitability in Europe, North America and Australia. Journal of Banking & Finance13(1), 65-79.
 13. Bunyaminu, A., Yakubu, I. N., & Bashiru, S. (2021). The effect of financial leverage on profitability: An empirical analysis of recapitalized banks in Ghana.
 14. Demirgüç-Kunt, A., & Huizinga, H. (1999). Determinants of commercial bank interest margins and profitability: some international evidence. The World Bank Economic Review13(2), 379-408.
 15. Dietrich, A., & Wanzenried, G. (2009, April). What determines the profitability of commercial banks? New evidence from Switzerland. In 12th conference of the Swiss society for financial market researches, Geneva (Vol. 2, p. 39).
 16. Dietrich, A., & Wanzenried, G. (2011). Determinants of bank profitability before and during the crisis: Evidence from Switzerland. Journal of international financial markets, institutions and money21(3), 307-327.
 17. Doliente, J. S. (2005). Determinants of bank net interest margins in Southeast Asia. Applied Financial Economics Letters1(1), 53-57.
 18. Duy Khang LE, Thi Minh Nhan TRAN & Van Diep NGUYEN (2022). Factors Affecting the Performance of Vietnamese Commercial Banks: Does Basel II Matter?. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 9(3), 43-51.
 19. Francis, M. E. (2013). Determinants of commercial bank profitability in Sub-Saharan Africa. International journal of economics and finance5(9), 134-147.
 20. Guru, B. K., Staunton, J., & Balashanmugam, B. (2002). Determinants of commercial bank profitability in Malaysia. Journal of Money, Credit, and Banking17(1), 69-82.
 21. Halkos, G., & Georgiou, M. (2005). Bank sales, spread and profitability: an empirical analysis. Applied Financial Economics Letters, 1(5), 293-296.
 22. Hao, L., & Naiman, D. Q. (2007). Quantile regression (No. 149). Sage.
 23. Hasan, M. S. A., Manurung, A. H., & Usman, B. (2020). Determinants of bank profitability with size as moderating variable. Journal of Applied Finance and Banking10(3), 153-166.
 24. Heibati, F., Seid Noorani, M., & Dadkhah, S. (2009). Evaluation of private banks compared to banks performance of countries around Arabic Gulf. Journal of Economic, 6, 91-108.
 25. Hồ Thị Hồng Minh & Nguyễn Thị Cành (2015). Đa dạng hóa thu nhập và yếu tố tác động đến khả năng sinh lời các NHTM Việt Nam. Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, 106+107, 13-23.
 26. Hồ Thị Lam & Nguyễn Ngọc Hoàng Anh (2022). Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính-Marketing, Số 71 (tháng 10), trang 42-56.
 27. Jigeer, S., & Koroleva, E. (2023). The Determinants of Profitability in the City Commercial Banks: Case of China. Risks, 11(3), 53.
 28. Kalluru, S. R., & Bhat K, S. (2008). An Empirical Analysis of Profitability Determinants in Indian Commercial Banks During Post Reform Period. ICFAI Journal of Industrial Economics5(4).
 29. Karimzadeh, M., Jawed Akhtar, S. M., & Karimzadeh, B. (2013). Determinants of profitability of banking sector in India. Transition Studies Review20, 211-219.
 30. Koenker, R., & Bassett Jr, G. (1978). Regression quantiles. Econometrica: journal of the Econometric Society, 33-50.
 31. Koroleva, E., Jigeer, S., Miao, A., & Skhvediani, A. (2021). Determinants affecting profitability of state-owned commercial banks: Case study of China. Risks9(8), 150.
 32. Kosmidou, K. (2008). The determinants of banks' profits in Greece during the period of EU financial integration. Managerial finance34(3), 146-159.
 33. Laeven, M. L., & Valencia, M. F. (2010). Resolution of banking crises: The good, the bad, and the ugly. International Monetary Fund. Truy cập tại: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Resolution-of-Banking-Crises-The-Good-the-Bad-and-the-Ugly-23971. Ngày truy cập 20/04/2023
 34. Mamatzakis, E. C., & Remoundos, P. C. (2003). Determinants of Greek commercial banks profitability, 1989-2000. Spoudai53(1), 84-94.
 35. Maness, T.S., and Zietlow, J.T. (2005). Short-Term Financial Management (3rd Edición). Mason: South-Western.
 36. Masood, O., & Ashraf, M. (2012). Bank‐specific and macroeconomic profitability determinants of Islamic banks: The case of different countries. Qualitative Research in Financial Markets.
 37. Mustafa, A. R., Ansari, R. H., & Younis, M. U. (2012). Does the loan loss provision affect the banking profitability in case of Pakistan? Asian Economic and Financial Review2(7), 772-783.
 38. Nguyễn Phạm Nhã Trúc và Nguyễn Phạm Thiên Thanh (2016). Các nhân tố tác động đến khả năng sinh lời hệ thống NHTM tại Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 228, 52-59.
 39. Noman, A. H. M., Chowdhury, M. M., Chowdhury, N. J., Kabir, M. J., & Pervin, S. (2015). The effect of bank specific and macroeconomic determinants of banking profitability: a study on Bangladesh. International Journal of Business and Management10(6), 287.
 40. Olweny, T., & Shipho, T. M. (2011). Effects of banking sectoral factors on the profitability of commercial banks in Kenya. Economics and Finance Review1(5), 1-30.
 41. Pasiouras, F., & Kosmidou, K. (2007). Factors influencing the profitability of domestic and foreign commercial banks in the European Union. Research in International Business and Finance21(2), 222-237.
 42. Perera, S., Skully, M., & Chaudhry, Z. (2013). Determinants of commercial bank profitability: South Asian evidence. Asian journal of finance & accounting5(1), 365.
 43. Perry, P. (1992). Do banks gain or lose from inflation? Journal of Retail Banking14(2), 25-31.
 44. Powell, D. (2022). Quantile regression with nonadditive fixed effects. Empirical Economics63(5), 2675-2691.
 45. Revell, J. (1980). Costs and margins in banking: An international survey. Paris, France: Organisation for Economic Co-operation and Development; [Washington, DC: sold by OECD Publications and Information Center].
 46. Rolle, J. A., Javed, B., & Herani, G. M. (2020). Micro and macroeconomic determinants of profitability of conventional banks and stock performance using Tobin’s Q ratio: Evidence from the banking sector of Pakistan. International Journal of Business and Economic Development (IJBED)8(2).
 47. Rose, P. S., & Hudgins, S. C. (2008). Bank Management and Financial Services. McGraw-Hill companies.
 48. San, O. T., & Heng, T. B. (2013). Factors affecting the profitability of Malaysian commercial banks. African Journal of Business Management7(8), 649-660.
 49. Short, B. K. (1979). The relation between commercial bank profit rates and banking concentration in Canada, Western Europe, and Japan. Journal of Banking & Finance3(3), 209-219.
 50. Sufian, F., & Habibullah, M. S. (2009). Determinants of bank profitability in a developing economy: Empirical evidence from Bangladesh. Journal of Business Economics and Management10(3), 207-217.
 51. Supriyono, R. A., & Herdhayinta, H. (2019). Determinants of Bank Profitability: The case of the regional development bank (BPD Bank) in Indonesia. Journal of Indonesian Economy and Business34(1), 1-17.
 52. Zelalem, D. (2020). The impact of financial leverage on the performance of commercial banks: Evidence from selected commercial banks in Ethiopia. International Journal of Accounting, Finance and Risk Management5(1), 62-68.


Factors Affecting Profitability of the Commercial Banks: Empirical Evidence in Vietnam Stock Market

Abstract:

This study investigated the factors affecting the profitability of 25 commercial banks listed on the Vietnamese stock market between 2010 and 2021. The findings from quantile regression and PCSEs indicate that bank size, liquidity, and inflation positively impact profitability. In contrast, cost-to-income ratio, financial leverage, economic growth, and credit risk negatively influence the profitability of Vietnamese commercial banks. Based on these results, we suggest several policy implications to improve bank profitability, including increasing size and liquidity, controlling the use of financial leverage, and strengthening loan supervision and cost management. It is important to note that bank profitability is influenced by both internal and external factors, such as the macroeconomic environment, which can impact economic growth and inflation. Therefore, commercial banks must focus on managing internal factors and making appropriate adjustments based on the external macroeconomic situation to increase profitability.