Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 209 | Tháng 8/2023

Bộ ba bất khả thi và những ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động

Đỗ Đoan Trang, Đào Lê Kiều Oanh, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Kim Thái Ngọc, Võ Thị Thu Thảo

Tóm tắt:

Lý thuyết Bộ ba bất khả thi cho rằng, một quốc gia không thể đạt được cùng lúc cả ba mục tiêu: chính sách tiền tệ (CSTT) độc lập, ổn định tỷ giá và hội nhập tài chính. Để có thể lượng hóa ba mục tiêu trên, các tác giả đã xem xét mối quối quan hệ giữa bộ ba bất khả thi và dòng vốn FDI trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động. Dựa trên các nghiên cứu trước, nhóm tác giả sử dụng bộ ba chỉ số để đo lường mức độ gồm độc lập tiền tệ (MI), ổn định tỷ giá (ER) và hội nhập tài chính (FO). Bài nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính OLS để kiểm định sự tồn tại của bộ ba bất khả thi ở Việt Nam trong giai đoạn 2000–2022 và sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính Newey–West để đo lường mức độ ảnh hưởng của các kết hợp chính sách trong bộ ba bất khả thi đến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong bối cảnh nền kinh tế đang gánh chịu nhiều hệ lụy từ các biến cố hiếm có trong lịch sử, điển hình là Covid-19. Từ đó, nghiên cứu khẳng định sự tồn tại của bộ ba bất khả thi ở Việt Nam trong giai đoạn 2000–2022 và đưa ra những đề xuất liên quan đến việc lựa chọn các kết hợp chính sách bộ ba bất khả thi để thu hút FDI một cách hiệu quả, giúp nền kinh tế ổn định và hồi phục sau đại dịch Covid-19.

Tài liệu tham khảo:

 1. Ahmad, F., Yang, S. C., & Draz, M. U. (2015). Causality between foreign portfolio inflows and economic growth: Evidence from china and india. International journal of economics and finance, 7(10), 163-172.
 2. Aizenman, J., Chinn, M. D., & Ito, H. (2008). Assessing the emerging global financial architecture: Measuring the trilemma's configurations over time (No. w14533). National bureau of economic research.
 3. Bhatta, G. R., Nepal, R., Jayanthakumaran, K., & Harvie, C. (2022). Impossible Trinity in a Small Open Economy: A State-Space Model Simulation. Asian Development Policy Review, 10(3), 200-225.
 4. Chakraborty, I. (2016). Global Financial Crisis, Capital Inflows and Policy Trilemma: An Analysis of the Indian Experience. South Asian Journal of Macroeconomics and Public Finance, 5(1), 7-27.
 5. Claude, N. Y., & Theogene, H. (2022). Effect of Impossible Trinity on Investment in Developing Countries: Evidence from Africa. International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, 4(9), 49-66
 6. Chinn, M. D., & Ito, H. (2008). A New Measure of Financial Openness. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 10(3), 309-322.
 7. Collier, P., & Dollar, D. (2002). Aid allocation and poverty reduction. European Economic Review, 46(8), 1475-1500.
 8. Collins, A., Paago, J. K., Igbara, F. N., & Domale, E. (2016). Exchange rate and foreign direct investment (FDI): Implications for economic growth in Nigeria. Equatorial Journal of Finance and Management Sciences, 1(1).
 9. Dollar, D., & Kraay, A. (2004). Trade, Growth, and Poverty. The Economic Journal, 114(493), F22-F49.
 10. Đinh Thị Thu Hồng (2014). Bộ ba bất khả thi và lựa chọn chính sách cho Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
 11. Elly, O. D., & Ojung’a, A. S. (2015). The Effect of exchange rate volatility on foreign direct investments in Kenya. International Journal of Education and Research, 1(9), 1-8.
 12. Ezzat, A. (2023). Impossible Trinity effects on Macroeconomic performance in Non-oil Arab Economies: Evidence from Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco, and Tunisia. 2(4), 562-533
 13. Fleming, J. M. (1962). Domestic Financial Policies under Fixed and under Floating Exchange Rates (Politiques finacièrieures intérieures avec un système de taux de change fixe et avec un système de taux de change fluctuant) (Política financiera interna bajo sistemas de tipos de cambio fijos o de tipos de cambio fluctuantes). Staff Papers (International Monetary Fund), 9(3), 369-380
 14. Goczek, Ł., & Mycielska, D. (2019). Actual monetary policy independence in a small open economy: The Polish perspective. Empirical Economics, 56(2), 499-522.
 15. Goh, S. K. (2009, August 7). Managing the Impossible Trinity: The Case of Malaysia [MPRA Paper].
 16. Grenville, S. (2011). The Impossible Trinity and Capital Flows in East Asia (SSRN Scholarly Paper No. 1955726).
 17. Grewal, H. S., & Trivedi, P. (2021). Spillover effects of the US monetary policy on the Indian trilemma. International Journal of Emerging Markets, 18(1), 102-121.
 18. Ho, T. T., & Ho, T. H. (2018). Operating the impossible trinity before and after the global financial crisis 2007-2008: Evidence in Vietnam. International Journal of Trade and Global Markets, 11(1-2), 40-49.
 19. Hoang, H. H., Huynh, C. M., Duong, N. M. H., & Chau, N. H. (2022). Determinants of foreign direct investment in Southern Central Coast of Vietnam: A spatial econometric analysis. Economic Change and Restructuring, 55(1), 285-310.
 20. Hoang, V.-N., Nguyen, D. K., & Pham, T. (2021). On the effects of monetary policy in Vietnam: Evidence from a Trilemma analysis. The World Economy, 44(5), 1428-1447.
 21. Ito, H., & Kawai, M. (2014). New Measures of the Trilemma Hypothesis: Implications for Asia. In M. Kawai, M. B. Lamberte, & P. J. Morgan (Eds.), Reform of the International Monetary System: An Asian Perspective, 73-104).
 22. Jian, H., Shaoyi, C., & Yanzhi, S. (2011). Capital inflows and the impossible trinity in China. Journal of International and Global Economic Studies, 4(2), 30-46.
 23. Joshi, V. (2003). India and the Impossible Trinity. The World Economy, 26(4), 555-583.
 24. Klein, M. W., & Shambaugh, J. C. (2015). Rounding the Corners of the Policy Trilemma: Sources of Monetary Policy Autonomy. American Economic Journal: Macroeconomics, 7(4), 33-66.
 25. Krugman, P. (1979). A Model of Balance-of-Payments Crises. Journal of Money, Credit and Banking, 11(3), 311-325.
 26. Lê Phan Thị Diệu Thảo, Nguyễn Trần Phúc (2015). Giáo trình Tài chính quốc tế, Nhà xuất bản Phương Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.
 27. Lin, N., & Pan, X. (2006). Foreign Direct Investment, Real Effective Exchange Rate and China’s Economy. Journal of Comparative International Management, 9(2), 58-71.
 28. Majumder, S. B., & Nag, R. N. (2021). India facing the macroeconomic policy trade-off - is it dilemma, trilemma or quadrilemma? Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies, 14(1), 24-44.
 29. Mohan, R., & Kapur, M. (2009). Managing the impossible trinity: volatile capital flows and Indian monetary policy. Available at SSRN 1861724.
 30. Mohan, R., & Ray, P. (2019). Indian Monetary Policy in the Time of Inflation Targeting and Demonetization. Asian Economic Policy Review, 14(1), 67-92.
 31. Mundell, R. A. (1963). Capital Mobility and Stabilization Policy Under Fixed and Flexible Exchange Rates. Canadian Journal of Economics and Political Science/Revue Canadienne de Economiques et Science Politique, 29(4), 475-485.
 32. Nguea, S. M., Noula, A. G., & Noumba, I. (2023). Financial globalization and democracy: implications for economic growth in African countries. Journal of the Knowledge Economy, 1-25.
 33. Nguyen, A. N., & Nguyen, T. (2007). Foreign direct investment in Vietnam: An overview and analysis the determinants of spatial distribution across provinces. Available at SSRN 999550.
 34. Nguyễn Kim Thái Ngọc & Lê Phương (2020). Ảnh hưởng của bộ ba bất khả thi đến đầu tư trực tiếp nước ngoài ở các nước Đông Nam Á, Tạp chí Công Thương, 11, 61-66.
 35. Nguyễn Thanh Cai & Nguyễn Minh Hải (2022). Tác động của đầu tư vốn ODA đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 1993-2020, Tạp chí Thị trường Tài chính-Tiền tệ, 22.
 36. Ohanian, L. E., & Stockman, A. C. (1997). Short-Run Independence of Monetary Policy under Pegged Exchange Rates and Effects of Money on Exchange Rates and Interest Rates. Journal of Money, Credit and Banking, 29(4), 783-806.
 37. Padhi, S. P. (2022). Indian Experience of Managing Impossible Trinity, Growth and Possible Tradeoff Between FDI and FIIs: Nature of Capital Inflows Matter. Global Journal of Emerging Market Economies, 09749101221129897.
 38. Phạm Thị Tuyết Trinh (2010). Kiểm định sự tồn tại của Bộ ba bất khả thi trong điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, 57, 11.
 39. Rey, H. (2015). Dilemma not trilemma: the global financial cycle and monetary policy independence (No. w21162). National Bureau of Economic Research.
 40. Sengupta, R. (2016). The impossible trinity: Where does India stand? International Trade and International Finance: Explorations of Contemporary Issues, 511-523.
 41. Swamy, V. (2018). Foreign Direct Investment Inflows in the Context of the Trilemma in India. WRDS Research Paper, Forthcoming.
 42. Tran, H. H., Le, T. P. T. D., Nguyen, V. T. H., Le, D. T. A., & Trinh, N. H. (2021). The Impact of Financial Integration on Monetary Policy Independence: The Case of Vietnam. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(2), 791-800.
 43. You, Y., Kim, Y., & Ren, X. (2014). Do Capital Controls Enhance Monetary Independence? Review of Development Economics, 18(3), 475-489.

 


The Impossible Trinity and Its Impact on FDI Inflows in the Context of Economic Volatility

Abstract:

The “impossible trinity” theorem states that a country cannot achieve all three goals simultaneously: independent monetary policy, exchange rate stability, and financial integration. The authors have examined the relationship between the impossible trinity and FDI inflows in a volatile economy to quantify the above three objectives. Based on previous studies, the authors use a trio of indicators to measure the degree of Monetary Independence (MI), Exchange Rate Stability (ER), and Financial Openness (FO). This study used the OLS linear regression model to test the existence of the impossible trinity in Vietnam over 2000–2022 and the Newey–West linear regression model to measure the degree of impossibility. Effects of policy combinations in the impossible trinity on foreign direct investment (FDI) have suffered many consequences from historical rare events, typically the Covid-19 pandemic. From there, the study confirms the existence of the impossible trinity in Vietnam from 2000 to 2022. We recommend selecting impossible triple policy combinations to attract FDI effectively, help the economy stabilize, and recover from the Covid-19 pandemic.