Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 192 | THÁNG 3/2022

Ảnh hưởng của cấu trúc vốn và cấu trúc sở hữu đến lợi nhuận của các doanh nghiệp Việt Nam

Đỗ Nguyễn Hữu Tấn

Tóm tắt:

Nghiên cứu này đánh giá tác động tuyến tính và phi tuyến tính của cấu trúc vốn (CTV) và cấu trúc sở hữu đến lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2010–2019. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy bình phương nhỏ nhất (OLS), tác động cố định (Fixed effect), tác động ngẫu nhiêu (Random effect) và moment tổng quát (GMM) để ước tính kết quả dựa trên dữ liệu bảng được thu thập theo năm của 587 công ty niêm yết. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các chỉ số phản ánh CTV có tác động tiêu cực đến lợi nhuận doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn tìm thấy bằng chứng về mối quan hệ đảo ngược nhân quả của hai đại lượng trên. Ngoài ra, mối quan hệ dạng chữ U giữa CTV và lợi nhuận của doanh nghiệp cũng được tìm thấy. Cuối cùng, nghiên cứu này còn chỉ ra sự tác động tích cực của cấu trúc sở hữu đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Từ những phát hiện của nghiên cứu này, các nhà quản trị doanh nghiệp sẽ có cơ sở để quyết định CTV phù hợp và mang lại những giá trị cho doanh nghiệp.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Abdullah, H., & Tursoy, T. (2019). Capital structure and firm performance: evidence of Germany under IFRS adoption. Review of Managerial Science, 1, 1-20. https://doi.org/10.1007/s11846-019-00344-5.
 2. Abor, J. (2005). The effect of capital structure on profitability: an empirical analysis of listed firms in Ghana. The Journal of Risk Finance, 6(5), 438-445.
 3. Arnold, G. (2013). Corporate Financial Management (5th ed.). Pearson Education Limited.
 4. Bistrova, J., Lace, N., & Peleckiene, V. (2011). The Influence of Capital Structure on Baltic Corporate Performance. Journal of Business Economics and Management, 12(4), 655-669.
 5. Chang, C. C., Batmunkh, U. M., Wong, K. W., & Jargalsaikhan, M. (2019). Relationship between Capital Structure and Profitability: Evidence from Four Asian Tigers. Journal of Management Information and Decision Sciences, 22(2), 54-66.
 6. Dalci, I. (2018). Impact of financial leverage on profitability of listed manufacturing firms in China. Pacific Accounting Review, 30(4), 410-432.
 7. Dang, C., Li, F. Z., & Yang, C. (2018). Measuring firm size in empirical corporate finance. Journal of Banking and Finance, 86(C), 159-176.
 8. Davis, O. K., Robert, K. M., & Fredrick, M. K. (2018). The Relationship between Capital Structure and Profitability of Firms Listed at the Nairobi Securities Exchange. African Development Finance Journal, 12(1), 182-216.
 9. Hsiao, C. (2003). Analysis of panel data (2nd ed.). Cambridge University Press.
 10. Islam, Z. S., & Khandaker, S. (2015). Firm leverage decisions: Does industry matter?. North American Journal of Economics and Finance, 31(C), 94-107.
 11. Jensen, C. M. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeover. The American Economic Review, 76(2), 323-329.
 12. Jensen, C. M., & Meckling, H. W. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3, 305-360.
 13. JICA (2019). Data Collection Survey on SME Promotion and Industrial Development in Viet Nam – Final Report, retrived from https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12334355.pdf, 10 september 2021. 
 14. Kothari, P. (2015) Data Analysis with Stata. Packt Publishing.
 15. Le, V. P. T., & Phan, N. B. T. (2017). Capital structure and firm performance: Empirical evidence from a small transition country. Research in International Business and Finance, 42(C), 710-726. 
 16. Leon, J. A. S. (2013). The impact of Capital Structure on Financial Performance of the listed manufacturing firms in Sri Lanka. Global Journal of Commerce & Management Perspective, 2(5), 56-62.
 17. Majumdar, S., & Sen, K. (2010). Corporate Borrowing and Profitability in India. Managerial and Decision Economics, 31(1), 33-45.
 18. Margaritis, D., & Psillaki, M. (2007). Capital Structure and Firm Efficiency. Journal of Business Finance and Accounting, 34(9), 1447-1469.
 19. Margaritis, D., & Psillaki, M. (2010). Capital structure, equity ownership and firm performance. Journal of Banking & Finance, 34(3), 621-632.
 20. Miller, H.M. (1988). The Modigliani-Miller Propositions After Thirty Years. Journal of Economic Perspectives, 2(4), 99-120.
 21. Modigliani, F., & Miller, H. M. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. The American Economic Review, 48(3), 261-279.
 22. Modigliani, F., & Miller, H.M. (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. The American Economic Review, 53(3), 261-279.
 23. Mouna, A., Jianmu, Y., Havidz, H. A. S., & Ali, H. (2017). The impact of capital structure on Firm’s performance in Morocco. International Journal of Application or Innovation in Engineering and Management, 6(10), 11-16.
 24. Mule, K. R., & Mukras, S. M. (2015). Financial Leverage and Performance of Listed Firms in a Frontier Market: Panel Evidence from Kenya. European Scientific Journal, 11(7), 534-550.
 25. Myers, C. S. (1984). The Capital Structure Puzzle. The Journal of Finance, 34(3), 575-592.
 26. Nguyen, H. T., & Nguyen, A. H. (2020). Capital structure and firm performance of non-financial listed companies: Cross-sector empirical evidences from Vietnam. Accounting, 6(2), 137-150.
 27. Nguyen, T. D. L., & Ramachandran, N. (2006). Capital Structure in Small and Medium-sized Enterprises: The Case of Vietnam. ASEAN Economic Bulletin, 23(2), 192-211.
 28. Nguyen, V. C (2020). Human capital, capital structure choice and firm profitability in developing countries: An empirical study in Vietnam. Accounting, 6(2), 127-136.
 29. Phillips, A. P., & Sipahioglu, A. M. (2007). Performance Implications of Capital Structure: Evidence from Quoted UK Organizations with Hotel Interests. The Service Industries Journal, 24(5), 31-51.
 30. Shubita, F. M., & Alsawalhah, M. J. (2012). The Relationship between Capital Structure and Profitability. International Journal of Business and Social Science, 3(15), 105-112.
 31. Vatavu, S. (2015). The impact of capital structure on financial performance in Romanian listed companies. Procedia: Economics and Finance, 32, 1314-1322. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01508-7.
 32. World Bank (2021). The World Bank in Vietnam, retrived from https://www.worldbank.org/en/country/vietnam, 10 september 2021.  
 33. Yang, A. J., Chou, R. S., Cheng, C. H., & Lee, H. C. (2010) The Effect of Capital Structure on Firm Performance in the Taiwan 50 and Taiwan Mid-Cap 100. Journal of Statistics and Management Systems, 13(5), 1069-1078. 


Influences of Capital Structure and Ownership Structure on Profitability: Evidence from Vietnam

Abstract:

This research investigates both the linear and nonlinear influences of capital structure and ownership structure on the profitability of firms listed on the Vietnamese stock exchanges during the period 2010–2019. The study utilizes three regression analysis models, including Pooled OLS, Fixed Effect, Random Effect, and GMM based on panel data collected from 587 listed companies. The results indicate that debt ratios have negative influences on firm profitability. Besides, this research illustrates the existence of a causal relationship between capital structure and profitability. In addition, the study also demonstrates the U-shaped relationship between capital structure and profitability. Finally, this study also discovers the positive influence of ownership structure on profitability. Based on that, managing boards can make appropriate decisions in the capital structure to bring benefits to the firms.