Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 138 | THÁNG 9/2017

Ảnh hưởng của giá tài sản và rủi ro đến quyết định đầu tư: bằng chứng từ các doanh nghiệp Việt Nam

Lương Thị Thảo

Tóm tắt:

Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của biến động giá tài sản, rủi ro từ biến động giá và hiệu ứng bảng cân đối kế toán (BCĐKT) đến quyết định đầu tư (QĐĐT) của các doanh nghiệp Việt Nam. Mẫu nghiên cứu bao gồm 76 doanh nghiệp niêm yết (DNNY) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) trong khoảng thời gian từ quý 4/2006 đến quý 3/2015. Mô hình hiệu ứng cố định (FEM) đối với dữ liệu bảng ở trạng thái tĩnh và phương pháp ước lượng GMM hệ thống hai bước cho dữ liệu bảng ở trạng thái động được sử dụng để ước lượng các hệ số trong mô hình nghiên cứu. Kết quả cho thấy, (i) biến động giá chứng khoán có tác động cùng chiều trong khi rủi ro biến động giá có tác động ngược chiều đến QĐĐT của doanh nghiệp; (ii) có tồn tại tác động của hiệu ứng BCĐKT từ biến động giá tài sản và rủi ro đến QĐĐT của doanh nghiệp.


The effects of asset price change and risk on corporate investment decisions: evidence from Vietnam

Abstract:

This paper examines the influence of changes in asset price, risk from changes in asset price, and balance sheet effects on corporate investment decisions, using a sample of 76 listed companies on the Ho Chi Minh City Stock Exchange over the period of 2006Q4 to 2015Q3. The Fixed Effects Model (FEM) for static panel data and two-step system Generalized Method of Moment (sys-GMM) for dynamic panel data are used to estimate regression coefficients. The results show that,(i) changes in asset price have statistically significant and positive effects and risk from changes in asset price has statistically significant and negative effects on corporate investment decisions; (ii) There is a balance sheet effect of asset price changes and risk affecting corporate investment decisions.