Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 138 | THÁNG 9/2017

Khu vực tiền tệ tối ưu và tính khả thi của đồng tiền chung ASEAN

Nguyễn Minh Sáng, Nguyễn Thị Phương Thảo

Tóm tắt:

Lý thuyết Khu vực tiền tệ (KVTT) tối ưu (Optimal Currency Area - OCA) là một trong những lý thuyết quan trọng để đánh giá khả năng hội nhập tiền tệ của các quốc gia. Theo thời gian, lý thuyết này ngày càng được mở rộng và đồng thời tạo ra nhiều tranh luận xoay quanh nó. Bài nghiên cứu này trình bày một cách hệ thống các đặc điểm của Lý thuyết OCA, lợi ích và chi phí đánh đổi khi gia nhập KVTT chung. Mô hình VAR được sử dụng để kiểm tra sự phản ứng giữa các nước trong khu vực trước các cú sốc ngoại sinh để đánh giá tính khả thi của việc thành lập đồng tiền chung ASEAN. Kết quả ước lượng cho thấy mối tương quan cao giữa các cặp quốc gia Malaysia - Singapore và Việt Nam - Thái Lan. Sự hợp tác song phương giữa các nước này có thể là bước khởi đầu cho sự hình thành đồng tiền chung ASEAN sau khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập.


Optimal currency area and the possibility of ASEAN common currency formation

Abstract:

The Optimal currency area theory is an important one which evaluates the possibility of monetary integration among countries. This theory has been increasingly expanding and there are arguments surrounding this subject day by day. The paper presents the characteristic system of OCA theory, benefits and swapped cost as countries join the common currency area. VAR Model is used to test the reaction of the countries in the region to the effects of external shocks to evaluate the possibility of ASEAN common currency formation. Estimated results reflect a high correlation between Malaysia - Singapore and Vietnam - Thái Lan. Bilateral co-operation among these countries could be the beginning for the formation of ASEAN common currency, especially after the ASEAN Economic Community - AEC was established.