Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 138 | THÁNG 9/2017

Tiêu chí nhận diện và quy tắc đánh giá D-SIBs theo Ủy ban Basel

Ngô Văn Tuấn

Tóm tắt:

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm hệ thống hóa các tiêu chí nhận diện và nguyên tắc giám sát các tổ chức tài chính, hay tập đoàn tài chính, có ảnh hưởng đến an toàn hệ thống tài chính (HTTC) theo khuyến cáo của Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng (BCBS-Basel Committee on Banking Supervision). Theo đó các yếu tố được xem xét dựa trên kích cỡ, quy mô, khả năng thay thế trong những tình huống khẩn cấp, khả năng liên kết với các tổ chức tài chính trong HTTC của các tập đoàn tài chính. Trên cơ sở sử dụng phương pháp thống kê mô tả kết hợp quan sát thực tiễn, bài viết gợi ý các giải pháp quản lý nhằm đảm bảo các tổ chức tín dụng (TCTD) hoạt động theo mô hình tập đoàn tài chính ở Việt Nam được an toàn và hiệu quả.


Criteria for recognition and d-sibs assessment under Basel committee

Abstract:

The aim of this research is to systematize the identification criteria and principles for the supervision of financial institutions or financial groups that affect the safety of the financial system as recommended by the Basel Committee (BCBS-Basel Committee on Banking Supervision). Accordingly, factors are considered based on size, scale, alternatives in emergencies, the ability of financial groups to link with financial institutions in financial systems. Based on the use of statistical methodology that combines practical observation, the article suggests management solutions to ensure that credit institutions operating under the model of financial group in Vietnam are safe and effective.