Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 138 | THÁNG 9/2017

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài và thể chế đến sự bền vững của môi trường tại các quốc gia châu Á

Nguyễn Kim Quyến, Phùng Thị Cẩm Tú

Tóm tắt:

Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và thể chế đến sự bền vững của môi trường với bộ dữ liệu của 33 quốc gia châu Á giai đoạn 1996-2014. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng với kỹ thuật hồi quy GLS đã cho kết quả là, FDI có tác động ngược chiều đến sự bền vững của môi trường, tuy nhiên nếu vai trò của chính phủ trong hoạch định và thực thi chính sách được phát huy tốt thì dòng vốn FDI sẽ tạo ra những tác động tích cực đối với môi trường.


The effects of foreign direct investments, institutions on the sustainability of environment in asian countries

Abstract:

This paper investigates the effects of foreign direct investments (FDI) and institutions on the sustainability of environment in case of Asian countries. It covers 33 Asian countries in the period 1996-2014. By General Least Squares estimation, it is found that FDI generally has the opposite effect on sustainability of environment. Interestingly, when the role of government is promoted in policy formulation and implementation, FDI turns to have the positive impact on the sustainability of environment.