Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 138 | THÁNG 9/2017

Mối quan hệ giữa các nhân tố kinh tế vĩ mô và giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam

Thân Thị Thu Thủy, Bùi Thị Thiện Mỹ

Tóm tắt:

Bài nghiên cứu đặt mục tiêu xác định xu hướng và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô (KTVM) như lãi suất, tỷ giá hối đoái (TGHĐ), cung tiền, chỉ số sản xuất công nghiệp (CSSXCN) và giá vàng trong nước đến giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) niêm yết tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp được thu thập với tần suất tháng trong giai đoạn từ tháng 01/2010 đến tháng 9/2015 và áp dụng phân tích hồi quy dữ liệu bảng bằng phương pháp bình phương bé nhất tổng quát trên mô hình tác động cố định để ước lượng các hệ số hồi quy. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhân tố TGHĐ có ảnh hưởng cùng chiều, trong khi, các nhân tố lãi suất, cung tiền, giá vàng trong nước có ảnh hưởng ngược chiều. Tuy nhiên, nghiên cứu không tìm thấy ảnh hưởng của CSSXCN đến giá cổ phiếu của các NHTMCP niêm yết tại Việt Nam.


The impact of macroeconomic factors on stock prices of the listed joint stock commercial banks in Vietnam

Abstract:

The purpose of this paper is to identify trends and measure the impact of macroeconomic factors such as interest rates, exchange rates, money supply, the index of industrial production and domestic gold prices to the stock prices of the listed joint stock commercial banks in Vietnam. Secondary datas with monthly frequency in the period 01/2010-9/2015 is used to apply regression analysis on panel data with General Least Square method (GLS) on the model of fixed effects (FEM) to estimate the regression coefficients. The results show that exchange rate has a positive impact; interest rate, money supply, domestic gold prices has negative impact. The results have not found the influence of the index of industrial production on the stock prices of the listed joint stock commercial banks in Vietnam during study period.