Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 169 | Tháng 4/2020

Ảnh hưởng của lao động trẻ tới thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp trong điều kiện Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do

Lê Thị Yến, Cù Thanh Thủy

Tóm tắt:

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích ảnh hưởng của lao động trẻ (LĐT) đến thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN) của Việt Nam, thông qua việc tính toán năng lực thích ứng của LĐT trong điều kiện Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do và lượng hóa mức độ ảnh hưởng của LĐT đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ khảo sát 136 doanh nghiệp có sử dụng LĐT tại các KCN của Việt Nam và 326 LĐT đang làm việc tại các KCN. Kết quả nghiên cứu cho thấy, năng lực thích ứng của LĐT là chưa cao. Trên cơ sở phân tích đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng LĐT góp phần thu hút vốn đầu tư vào các KCN của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay.

 


The Impact of Young Labor on Attracting Investment Into Industrial Parks in the Context of Vietnam Entering Into Free Trade Agreements

Abstract:

This study has analyzed the impact of young labor on attracting investment capital into industrial parks in Vietnam. This study calculated the adaptive capacity of young laborers in the context of Vietnam entering into free trade agreements and estimated the impact of young labor on investment decisions of enterprises. The research data were collected from 136 enterprises employee young laborers in industrial parks in Vietnam, and 326 young laborers working in industrial parks. The research findings showed that the adaptive capacity of young laborers was not high. Based on the findings, the author proposes several solutions to improve the quality of young laborers, contributing to attracting investment capital into industrial parks of Vietnam in the context of international integration, getting deeper and broader at present.