Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 169 | Tháng 4/2020

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ trả lương qua thẻ cho công nhân trong các khu công nghiệp huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai

Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Thụy

Tóm tắt:

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ trả lương qua thẻ (TLQT) tại ngân hàng để các ngân hàng, doanh nghiệp có thể đánh giá và nghiên cứu phát triển dịch vụ TLQT cho đối tượng là công nhân làm việc trong các khu công nghiệp huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai. Từ kết quả thu được, nghiên cứu sẽ đưa ra hàm ý quản trị nhằm phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ của ngân hàng. Nghiên cứu được thực hiện qua hai giai đoạn: (i) Giai đoạn nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định tính kết hợp với định lượng để xác định thang đo và mô hình nghiên cứu chính thức; (ii) Giai đoạn nghiên cứu chính thức sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để khảo sát ý kiến của công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Trảng Bom. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có năm yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ TLQT cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp Trảng Bom: (i) Trình độ năng lực nhân viên; (ii) Lợi ích; (iii) Trình độ kỹ thuật; (iv) Phương tiện hữu hình; và (v) Giá cả.

 


A Study of the Factors Affecting the Service of Paying Via Card for Workers in Trang Bom District, Dong Nai Province

Abstract:

This study aims to investigate the determinants of using payroll services via banks by enterprise clients. It also targets to provide recommendations to the banks to improve their services. The research was conducted in the Trang Bom district, Dong Nai province, in two steps. (i) in the first step, we applied both qualitative and quantitative methods to define the measurement scale and to formulate our research model; (ii) in the second step, the data was collected via respondents who are working in the factories in Trang Bom district. The results showed that five factors determined the use of payroll services of the enterprise clients in the research area - (i) the qualification of the workers, (ii) the benefits, (iii) the technical skills,(iv) the physical assets, and (v) the price.