Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 169 | Tháng 4/2020

Vốn xã hội và tiếp cận tài chính vi mô đối với các hộ nghèo tại vùng đồng bằng sông Cửu Long

Lê Thanh Ngọc

Tóm tắt:

Bài viết khảo sát ảnh hưởng của các nhân tố đến khả năng tiếp cận TCVM của các hộ nghèo tại vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Mặc dù đã đạt được những thành tựu đáng kể trong công tác giảm nghèo, tình trạng giảm nghèo chưa bền vững với tỷ lệ các hộ gia đình tái nghèo trong vùng vẫn còn khá cao. Với giả định nâng cao khả năng tiếp cận TCVM sẽ góp phần giúp người dân thoát nghèo vươn lên làm giàu, bài viết khảo sát ảnh hưởng của những nhân tố, trong đó có vốn xã hội, đến khả năng hộ nghèo tiếp cận được TCVM, và số vốn được cấp, qua đó đưa ra một số gợi ý về chính sách. Dữ liệu thu thập từ cuộc khảo sát 780 hộ nghèo, được thực hiện vào tháng 6/2018. Kết quả cho thấy, mức độ giáo dục của chủ hộ, giá trị tài sản thế chấp, thu nhập hộ gia đình, kinh nghiệm chủ hộ, lịch sử tín dụng và vốn xã hội của chủ hộ có ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn TCVM.

 


Social Capital and Access to Microfinance for Poverty Households in Mekong Delta Area

Abstract:

This article examines the determinants of access to microfinance for poverty households in the Mekong Delta area. Although there have been many positive developments in poverty reduction, this state is still unsustainable, with a high proportion of households falling back into poverty. With the assumption that the improvement of access to microfinance will help people escape from poverty to become rich, this article provides evidence of determinants, including social capital of access to microfinance. The data was collected from a survey of 780 households, conducted in June 2018. The results showed that the level of education of the householder, the value of collateral, household income, householder's experience, credit history, and social capital could affect access to microfinance.