Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 169 | Tháng 4/2020

Thực trạng khả năng thanh khoản ngân hàng thương mại Việt Nam

Lê Thị Thanh Huyền, Nguyễn Đức Trung, Võ Thanh Tuấn

Tóm tắt:

Nghiên cứu này phân tích thực trạng thanh khoản của 25 NHTM thuộc hệ thống ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn 2012–2018 dựa trên tỷ lệ trạng thái tiền mặt, tỷ lệ chứng khoán thanh khoản và bốn tỷ lệ thanh khoản L1, L2, L3 và L4. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 25 ngân hàng thương mại (NHTM) thuộc dữ liệu nghiên cứu đều duy trì các chỉ số thanh khoản ở mức phù hợp, đảm bảo được nhu cầu thanh khoản.

 


Liquidity Ability: The Case of Vietnamese Banking System

Abstract:

This study analyzes the liquidity status of 25 commercial banks in the Vietnamese banking system from 2012 to 2018 using the ratio of cash balance, liquid securities ratio, and four liquidity ratios that are L1, L2, L3, and L4. The results showed that all commercial banks in the research data maintained liquidity indicators at appropriate levels, ensuring banks’ liquidity demand