Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 169 | Tháng 4/2020

Thực trạng và nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng giao thông kết nối Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Nguyễn Kim Phước

Tóm tắt:

Vốn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội đối với mọi quốc gia, đặc biệt các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Một trong những điểm nghẽn trong đầu tư phát triển hạ tầng giao thông (HTGT) ở Việt Nam là thiếu vốn. Việt Nam khó có thể phát triển nhanh chóng cơ sở HTGT nếu chưa giải quyết được vấn đề thiếu vốn trong đầu tư xây dựng hạ tầng. Do đó, có thể nói, tăng trưởng và phát triển kinh tế của Việt Nam được thúc đẩy mạnh hơn nếu HTGT, mấu chốt quan trọng để thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế được cải thiện nhanh chóng. Trong các vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (KTTĐPN) có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế chung của Việt Nam. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) là đầu tàu kinh tế của cả nước và là thành tố quan trọng của cả Vùng KTTĐPN. Tuy nhiên, cũng giống như các địa phương khác, TP. HCM và cả Vùng KTTĐPN đang thiếu vốn nghiêm trọng cho phát triển HTGT. Nó đang trở thành một “điểm nghẽn” để phát triển kinh tế-xã hội của cả Vùng. Bài viết này dựa vào dữ liệu thứ cấp để phân tích thực trạng vốn và nhu cầu vốn đầu tư phát triển HTGT của Vùng KTTĐPN. Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để giúp chính quyền các cấp có thể đưa ra những quyết sách nhằm giải quyết vấn đề vốn đầu tư HTGT kết nối Vùng KTTĐPN, từ đó đóng góp vào các chính sách thúc đẩy kinh tế-xã hội của toàn Vùng phát triển hiệu quả và bền vững hơn.

 


The Current Situation and Demand for Investment Capital in Transport Infrastructure Connecting Southern Vietnam Key Economic Region

Abstract:

Capital has always been the bottleneck of socio-economic development issues of developing countries, including Vietnam. One of the shortcomings in developing transport infrastructure in Vietnam is the lack of capital. It is difficult for Vietnam to build transport infrastructure without addressing the issue of investment capital in transport infrastructure construction. Therefore, Vietnam makes it impossible to advance its economic growth and development as transport infrastructure is a cornerstone of economic development. Among key economic regions of Vietnam, the one in South Vietnam is of considerable significance to the country's overall economic growth. In particular, Ho Chi Minh City is the economic leader of the whole country and an essential component of the entire southern critical economic region. However, like other localities, Ho Chi Minh City and the whole of the significant economic region have thirsted for “capital”, and the transport infrastructure has become a deterrent to for socio-economic development of the whole region. This paper is based on secondary data to analyze the current state of the demand for investment capital for transport infrastructure development in Southern Vietnam Key economic region. Therefore, it provides the necessary information and data to help authorities at all levels to make decisions to solve the problem of transport infrastructure investment connecting the key economic region. Also, the findings contribute to the policies to ensure the socio-economic development of the whole region more efficient and sustainable.