Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 169 | Tháng 4/2020

Tác động của yếu tố kinh tế đến giá trị văn hóa tại các quốc gia châu Á: Tiếp cận bằng Bayes

Trần Nguyễn Xuân Linh

Tóm tắt:

Dựa trên quyết định luận kinh tế và khung lý thuyết chiều văn hóa của Hosftede, bằng phương pháp tiếp cận Bayes, kết quả nghiên cứu cho thấy tác động của yếu tố kinh tế được đo lường thông qua thu nhập bình quân đầu người lên các giá trị văn hóa. Nghiên cứu cũng chỉ ra nét khác biệt mang đặc trưng của khu vực châu Á trong mối quan hệ giữa thu nhập bình quân đầu người với chỉ số Chủ nghĩa nam quyền (MAS) và chỉ số Lảng tránh sự rủi ro (UAI). Ngoài ra, nghiên cứu cũng tìm ra bằng chứng về sự thúc đẩy cũng như cản trở của tiếng Anh và độ mở nền kinh tế (ĐMNKT) đến quá trình hấp thu văn hóa phương Tây bởi các nước châu Á.

 


The Impact of Economic Factors on the Cultural Values of Asian Countries: A Bayesian Approach

Abstract:

Based on Economic determinism and Hofstede’s cultural dimensions theory, by applying Bayesian Econometric, the paper confirms the impact of economic factors measured by per capita income on cultural values. The research also points out the distinctive features of Asia in the relationship between per capita income, the Masculinity Index (MAS), and the Uncertainty Avoidance Index (UAI). The study also found evidence of the impulse and hindrance of English, the openness of the economy to the process of absorbing the Western culture of Asian countries.