Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 133 | THÁNG 4/2017

Ảnh hưởng của thanh khoản đến tỷ suất sinh lời của các ngân hàng Việt Nam - phân tích bằng hồi quy phân vị

Đàng Quang Vắng, Nguyễn Thị Hằng Nga, Nguyễn Kim Nam

Tóm tắt:

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích ảnh hưởng của tính thanh khoản đến tỷ suất sinh lời (TSSL) được đại diện bởi chỉ số ROE (Return on Equity) của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Ngoài kỹ thuật phân tích dữ liệu bảng, nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy phân vị để xem xét ảnh hưởng của các yếu tố thanh khoản đến ROE của 26 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2008-2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tính thanh khoản ảnh hưởng đến ROE của các NHTM Việt Nam nhưng chỉ ảnh hưởng ở những phân vị trung bình và cao. Ngoài ra, tùy thuộc vào các phân vị khác nhau của ROE, chất lượng tài sản và mức độ an toàn vốn có ảnh hưởng đến ROE. Kết quả nghiên cứu hàm ý rằng, khi xây dựng các giải pháp để tăng ROE, nhà quản trị cần chú trọng đến các phân vị của chỉ tiêu này.


The effect of liquidity on profitability of Vietnam’s commercial banks – a quantile regression approach

Abstract:

The study examines the impact of liquidity on return on equity of commercial banks in Vietnam. In addition to panel data analysis, this paper employs a quantile regression model to investigate the influence of liquidity factors on the return on equity of 26 commercial banks in Vietnam from 2008 to 2014. The results indicate that liquidity has a significant impact on the return on equity of Vietnam’s commercial banks. Nevertheless, the effect of liquidity on return on equity is concentrated in the middle and high quantiles. Further, the impact of asset quality and safety level on return on equity is dependent on alternative quantiles of return on equity. This finding suggests that management should pay more attention to different quantiles of return on equity when making decisions on how to improve return on equity.