Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 133 | THÁNG 4/2017

Nợ vay và quy mô đầu tư của doanh nghiệp có sở hữu nhà nước

Lê Hà Diễm Chi

Tóm tắt:

Bằng dữ liệu tài chính của 206 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2007-2013, nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của nợ vay đến quy mô đầu tư của các doanh nghiệp có tỷ lệ cổ phần nhà nước (CPNN). Kết quả nghiên cứu cho thấy, các doanh nghiệp không có vốn CPNN giảm đầu tư khi nợ vay cao, tuy nhiên đối với các doanh nghiệp có tỷ lệ vốn CPNN, mức độ hạn chế đầu tư giảm dần theo sự tăng lên của số vốn nhà nước trong doanh nghiệp. Kết quả này được tìm thấy khi ước lượng mô hình nghiên cứu bằng GLS và cả phương pháp hồi quy hai bước với biến công cụ (2SLS).


Debt and scale of investment of state-owned companies

Abstract:

With data obtained from 206 firms listed on Vietnamese stock market from 2007 to 2013, this paper looks at the impact of the debt on investment size of these state-owned companies. It was found that non- state firms which increase debt will reduce investment. However, the negative correlation between debt and investment is weaker for firms with a higher level of state ownership. These findings result from applying fixed effects estimation (GLS) and two-stage least square estimation (2SLS).