Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 133 | THÁNG 4/2017

Hiệu quả kỹ thuật của ngân hàng Việt Nam trong xu hướng thâm nhập của ngân hàng nước ngoài

Nguyễn Thanh Phong

Tóm tắt:

Cùng với quá trình tự do hóa tài chính, hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam đang chịu tác động rất lớn từ các ngân hàng nước ngoài (NHNNg). Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích ảnh hưởng sự thâm nhập của các NHNNg đến hiệu quả kỹ thuật (HQKT) của các NHTM Việt Nam. Tác giả sử dụng phương pháp phân tích hai bước: bước một, kỹ thuật bao dữ liệu (DEA) được áp dụng để xác định HQKT của các NHTM trong nước; bước hai, mô hình hồi quy Tobit được sử dụng để phân tích ảnh hưởng sự thâm nhập của NHNNg đến điểm HQKT của 42 NHTM trong nước giai đoạn 1992-2013. Sự thâm nhập của NHNNg được đo lường bằng tỷ lệ tài sản của các NHNNg trên tổng tài sản của ngành ngân hàng hoặc tỷ lệ số lượng NHNNg trên tổng số lượng ngân hàng của toàn ngành. Kết quả nghiên cứu cho thấy, biến tỷ lệ tài sản của các NHNNg trên tổng tài sản của ngành ngân hàng có ảnh hưởng tích cực và có ý nghĩa thống kê đến HQKT của các NHTM trong nước.


The effects of foreign bank presence on the technical efficiency of domestic Vietnamese banks

Abstract:

In the process of financial liberalization, the commercial banks in Vietnam are under highly competitive pressure from foreign banks. This study aims to analyze the influences of foreign bank entry on the technical efficiency of the domestic commercial banks. Two - step analysis on the data sample of 42 commercial banks during the period of 1992-2013 were employed. First, Data Envelopment Analysis (DEA) approach is applied to estimate technical efficiency of commercial banks in Vietnam. Second, the Tobit regression is estimated to assess effects of foreign bank entry on the technical efficiency of 42 domestic banks during the period of 1992-2013. Foreign bank entry is measured based on: (1) the ratio of the foreign banks’ total assets to total assets of the banking system and (2) the number of foreign banks out of the total number of banks in Vietnam. The findings indicates that the ratio of the foreign banks’ total assets to total assets of the banking system is statistically significant and has a positive impact on the technical efficiency of the commercial banks in Vietnam.