Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 133 | THÁNG 4/2017

Kiểm định mô hình định giá cơ bản đối với hợp đồng hoán đổi lãi suất tại Việt Nam

Trương Minh Hiếu

Tóm tắt:

Nghiên cứu này nhằm kiểm định tính hiệu lực của mô hình định giá cơ bản đối với hợp đồng hoán đổi (HĐHĐ) lãi suất trên thị trường liên ngân hàng Việt Nam. Dựa trên dữ liệu theo tuần được thu thập từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ngân hàng thương mại (NHTM) Ngoại thương Việt Nam, kết quả từ hai mô hình định giá HĐHĐ lãi suất đều cho thấy tính hiệu lực tại thị trường tài chính Việt Nam. Đó là mô hình định giá trên cơ sở mô phỏng dòng tiền chi trả lãi suất cố định, lãi suất thả nổi và mô hình mô phỏng danh mục hợp đồng lãi suất kỳ hạn liên ngân hàng Việt Nam. Bằng chứng thực nghiệm chỉ ra, rủi ro tín dụng và rủi ro lãi suất là hai nhân tố quan trọng trong định giá cơ bản đối với HĐHĐ lãi suất. Từ đó, tác giả đề xuất việc hiệu chỉnh lại các giả định khi áp dụng mô hình vào định giá HĐHĐ lãi suất trên thị trường tài chính Việt Nam.


An empirical examination of basic valuation models for interest rate swaps contract in Vietnam

Abstract:

This paper examines the empirical implication of basic valuation models for plain vanilla interest rate swaps in the Vietnam interbank market. Data were obtained from the State bank of Vietnam, Hanoi Stock Exchange, and Vietcombank. The findings show that two basic valuation models take effects in the financial market in Vietnam. The first model is based on fixed-rate for floating-rate interest payment streams of bond portfolios; and the second model based on replicating portfolios of interbank rate future contract. Empirical evidence shows that credit risk and interest risk are two major factors in basic valuation of interest rate swaps. The study makes recommendations for the adjustment of assumptions in applying these models for swap rates in the financial market in Vietnam.