Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 133 | THÁNG 4/2017

Truyền dẫn tỷ giá hối đoái phi tuyến đến lạm phát: tiếp cận bằng mô hình TVAR

Phạm Thị Tuyết Trinh, Tô Ngọc Linh

Tóm tắt:

Bài viết nghiên cứu tính phi tuyến tính trong truyền dẫn tỷ giá hối đoái (ERPT) đến lạm phát tại Việt Nam bằng mô hình véc tơ tự hồi quy ngưỡng (TVAR) với biến ngưỡng là biến lạm phát. Sử dụng dữ liệu tần suất tháng trong giai đoạn từ tháng 01/2008 đến tháng 12/2015, nghiên cứu tìm thấy truyền dẫn tỷ giá hối đoái đến lạm phát tại Việt Nam là phi tuyến phụ thuộc vào môi trường lạm phát. Hai mức ngưỡng lạm phát làm thay đổi ERPT lần lượt là 0,336%/tháng và 0,620%/tháng. ERPT đến lạm phát là hoàn toàn nếu lạm phát trên mức ngưỡng 0,620%/tháng và không xảy ra hoặc ở mức không đáng kể khi lạm phát dưới mức ngưỡng này. Biến động tỷ giá là một trong những yếu tố quyết định đến diễn biến lạm phát ở các mức độ khác nhau trong các môi trường lạm phát khác nhau.


Nonlinear exchange rate pass-through to inflation in Vietnam: A TVAR model approach

Abstract:

The study analyses nonlinear exchange rate pass-through (ERPT) to inflation in Vietnam with monthly basis of inflation rate as a threshold variable. By employing threshold vector autoregression (TVAR) model and monthly data in period 2008-2015. The study finds nonlinear form of ERPT with two threshold values of month-on-month inflation at 0.336 percent and 0.620 percent. ERPT to inflation is significantly complete at 1 percent after 7 months when inflation rate is above the latter but neglegible or insignificant when inflation rate is below the latter. Exchange rate fluctuation is one of determinants of inflation at various contributions depending on the level of inflation.