Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 133 | THÁNG 4/2017

Thông tin nhà đầu tư nước ngoài trở thành cổ đông lớn đối với giá cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Võ Xuân Vinh, La Ngọc Giàu

Tóm tắt:

Bài nghiên cứu nhằm phân tích tác động của thông tin nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) trở thành cổ đông lớn đối với giá cổ phiếu của công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Với phương pháp nghiên cứu sự kiện bao gồm: (i) ngày giao dịch cổ phiếu của NĐTNN để trở thành cổ đông lớn; (ii) ngày thông báo NĐTNN trở thành cổ đông lớn của công ty trong giai đoạn 2008-2015, kết quả nghiên cứu cho thấy, thị trường có phản ứng tích cực tại các ngày trước (ngày [-5], [-4]) và trong ngày sự kiện (ngày [0]) NĐTNN giao dịch mua cổ phiếu trở thành cổ đông lớn. Đồng thời, giá cổ phiếu cũng hàm chứa thông tin về sự kiện này. Thêm vào đó, thị trường có phản ứng tích cực ngay sau (ngày [1]) ngày công bố thông tin NĐTNN trở thành cổ đông lớn và thông tin được phản ánh trong giá cổ phiếu tại ngày này.


Stock prices' reaction to the announcement on foreign investors becoming large shareholders in the stock market in Vietnam

Abstract:

This article investigates the impact of the announcement on foreign investors becoming large shareholders on stock prices of firms listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange. We use the event studies with the events of trading day and announcement of foreign investors who are becoming larger shareholders from 2008-2015. The results indicate that the stock market reacts positively in the forth and the fifth day prior to the trading events and the trading day. The stock prices also fully reflect this event. The stock market reacts positively a day after the announcement date and the stock prices fully reflect this event.