Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 146 | THÁNG 5/2018

Ảnh hưởng của tính thanh khoản chứng khoán đến đầu tư doanh nghiệp

Lê Hà Diễm Chi

Tóm tắt:

Trong số các yếu tố tài chính ảnh hưởng đến đầu tư của doanh nghiệp, tính thanh khoản (TTK) chứng khoán nhận được nhiều sự quan tâm trong những năm gần đây. Sử dụng mẫu của 206 doanh nghiệp sản xuất được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2007–2014 và phương pháp S-GMM cho dữ liệu bảng, nghiên cứu cho thấy, TTK chứng khoán có tác động tích cực đến quy mô đầu tư của doanh nghiệp. Điều này được giải thích bởi chứng khoán có TTK cao, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp huy động vốn từ việc phát hành cổ phần mới. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn chỉ ra, nguồn vốn bên ngoài ít được ưu tiên hơn nguồn nội bộ.


The Effects of Stock Liquidity on Firm Investment in Vietnam

Abstract:

In recent years, there is growing concern about stock liquidity among factors affecting corporate investment decisions. Based on data from 206 listed companies in Vietnam stock market from 2007 to 2014, the author used the econometric technique of S-GMM estimator for panel data analysis, and it is found that stock liquidity positively affects size of corporate investment in Vietnam. More specifically, high liquid stocks help firms raise fund more easily. In addition, this study shows that external financing is less preferable to internal financing.