Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 146 | THÁNG 5/2018

Xác định số máy ATM tại cùng một địa điểm bằng phương pháp mô phỏng

Nguyễn Huy Tuân

Tóm tắt:

Mục tiêu của bài viết là nhằm hệ thống hóa các lý luận cơ bản về phương pháp mô phỏng và ứng dụng phương pháp này để xác định số máy ATM tại cùng một địa điểm (xác định bao nhiêu máy ATM đặt liền kề tại một vị trí cụ thể). Các nội dung được thực hiện bao gồm lựa chọn phương pháp mô phỏng, xây dựng mô hình tổng quát, thiết lập mô hình chương trình mô phỏng và ứng dụng thực nghiệm tại một địa điểm đặt máy ATM theo địa chỉ số 23 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Một trong những kết quả nghiên cứu chính giúp hình thành mô hình chương trình mô phỏng về tình hình sử dụng dịch vụ ATM của khách hàng, qua đó xác định các giá trị theo các tiêu chí: (i) số lượt khách hàng sử dụng dịch vụ ATM; (ii) số lượt khách hàng bỏ đi; (iii) thời gian chờ đợi của khách hàng; (iv) thời gian máy ATM bị nhàn rỗi. Tiếp theo, nghiên cứu ứng dụng mô hình chương trình mô phỏng tổng quát cho các phương án số máy ATM cụ thể đồng thời so sánh phân tích các giá trị tính toán giữa các phương án để đưa ra quyết định chọn phương án tốt nhất.


Determining the Number of ATMs in the Same Location by Using Simulation Method

Abstract:

The objective of this paper systematizes some basic theories of simulation methods and applies simulation method to determine the number of ATMs in the same location (it mean to determine how many adjacent ATMs are located at same location). Accordingly, the contents include: selecting the simulation method, building general model, designing simulation program and applying it at an ATM location at 23 Phan Dinh Phung street, Hai Chau I ward, Hai Chau district, Da Nang city. One of the main results of the study helps us generate a simulating program about use of ATM services, thereby determining values base on the following criteria: (i) a number of customers use ATM services; (ii) a number of leaving customers; (iii) the waiting period of customers; (iv) the idle period of ATMs. After that, applying it to analyze specific alternatives and to compare the calculated values between alternatives in order to make the best decision.