Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 146 | THÁNG 5/2018

Mối quan hệ giữa thuế, FDI và chất lượng môi trường ở các nước đang phát triển

Huỳnh Văn Mười Một, Diệp Thanh Tùng

Tóm tắt:

Bài viết nghiên cứu vai trò của thuế trong mối quan hệ giữa FDI và chất lượng môi trường (CLMT) tại 88 quốc gia đang phát triển giai đoạn 2001–2013 bằng phương pháp ước lượng S-GMM (System Generalized Method of Moments). Kết quả ước lượng cho thấy, có sự khác biệt trong các tác động của FDI, nguồn thu thuế và biến tương tác của chúng lên CLMT trong mẫu tổng thể và hai mẫu phụ dựa trên thu nhập - các quốc gia có thu nhập trung bình thấp và các quốc gia có thu nhập trung bình cao. Ngoài ra, các biến kiểm soát như chất lượng quản trị công, đầu tư trong nước, tăng trưởng kinh tế, độ mở thương mại, lạm phát và cơ sở hạ tầng cũng tác động đến CLMT tại các quốc gia này. Các phát hiện trên đưa đến một số hàm ý chính sách quan trọng cho chính phủ tại các nước đang phát triển.


The Relationship between Tax, FDI and Environmental Quality in Developing Countries

Abstract:

The study empirically examines the role of tax in the FDI - environment quality relationship for a sample of 88 developing countries over the period 2001–2013 using the two-step system GMM Arellano-Bond estimator. The estimated results show the different effects of FDI, tax and their interaction terms on environment quality for the whole sample and the two sub-samples such as lower middle income countries and upper middle income countries. In addition, control variables such as public governance, domestic investment, economic growth, trade openness, inflation and infrastructure are also the significant determinants of environment quality in these countries. These findings suggest some important policy implications for developing countries.