Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 146 | THÁNG 5/2018

Kinh nghiệm giáo dục khởi nghiệp của một số quốc gia trên thế giới và bài học đối với Việt Nam

Lâm Thị Kim Liên, Huỳnh Lưu Đức Toàn

Tóm tắt:

Bài viết tập trung phân tích các mô hình giáo dục khởi nghiệp (GDKN) thành công tại một số quốc gia như Mỹ, Anh, Úc, Israel, Trung Quốc và Malaysia để làm cơ sở đề xuất các hàm ý chính sách cho hoạt động GDKN tại Việt Nam. Đề xuất của nhóm tác giả tập trung vào các khía cạnh: thay đổi tư duy về khởi nghiệp; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, các khóa học và mô hình GDKN; bám sát chính sách chính phủ, bản chất của quốc gia, môi trường kinh tế, giáo dục để tiến hành GDKN từ cấp vi mô (trong từng trường đại học) đến cấp vĩ mô (cấp quốc gia, hội nhập khu vực và thế giới).


Experiences on Entrepreneurship Education in the World and Lessons for Vietnam

Abstract:

This paper is focused on analyzing the typical models of entrepreneurship education, which are successful from some countries such as the United States, Australia, Israel, China, Malaysia, etc. It is used as fundamental concepts for suggesting implications for activities of entrepreneurship education in Vietnam. Our implications are relevant to the Government, the universities, the enterprises, the business community and students, which is concentrated on aspects hereinafter the change of entrepreneurial concepts, the activity of building entrepreneurial ecosystem, the prominent role of investing insfastructure, the entrepreneurial curriculum, the program of teaching and training and the models of entrepreneurship education. Our suggestion is complied with the policies of government, the nature of each nation, economic environment, education for implicating entrepreneurship education from microsopic field (in university) to macrosopic field (in range of nation, region and the world).