Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 146 | THÁNG 5/2018

Tác động của quản trị công lên nợ nước ngoài - nghiên cứu tại các nước đang phát triển

Võ Thị Thùy Vân

Tóm tắt:

Bằng phương pháp ước lượng GMM dựa trên dữ liệu bảng cân bằng của 65 quốc gia cho giai đoạn 2000–2014, bài viết đánh giá tác động của quản trị công (QTC) lên nợ nước ngoài (NNN) ở các nước đang phát triển. Kết quả cho thấy, QTC làm tăng NNN ở cả ba mẫu nghiên cứu gồm mẫu tổng thể và hai mẫu phụ - nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình thấp và trung bình cao. Ngoài ra, các biến nguồn thu thuế, lao động, độ mở thương mại, lạm phát và cơ sở hạ tầng cũng có tác động đến NNN ở các nước này. Qua đó, tác giả đề xuất một số hàm ý cho chính phủ ở các nước đang phát triển liên quan đến việc cải cách môi trường thể chế để kiểm soát, quản lý và sử dụng hiệu quả NNN.


The Effect of Governance on External Debt in Developing Countries

Abstract:

The study empirically investigates the effects of governance on external debt in developing countries for a balanced panel data of 65 countries over the period 2000-2014 using the twostep difference GMM Arellano-Bond estimator. The results indicate governance significantly stimulate external debt in three samples including the whole sample and two sub-samples of lower middle income group and upper middle income group. In addition, tax revenue, labor force, trade openness, inflation and infrastructure are also the significant determinants of external debt in these countries. These findings suggest some important implications for governments in developing countries in reforming the institutional environment to control, manage and use more effectively external debt.