Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 146 | THÁNG 5/2018

Sử dụng phương pháp Meta trong nghiên cứu tác động của đa dạng hóa đến hiệu quả của doanh nghiệp

Nguyễn Minh Hà, Vũ Hữu Thành

Tóm tắt:

Đa dạng hóa (ĐDH) được nghiên cứu phổ biến từ thập niên 50 của thế kỷ 20 đến nay vì tầm ảnh hưởng sâu rộng của nó đến chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Xét về mặt tổng quát, ĐDH trong doanh nghiệp có thể được nghiên cứu trong bối cảnh các nhân tố ảnh hưởng đến ĐDH hoặc trong bối cảnh ĐDH ảnh hưởng đến các kết quả đầu ra của doanh nghiệp. Với chiều dài hơn nửa thế kỷ, các nghiên cứu về ĐDH đã tạo nên hệ thống lý thuyết riêng và có nhiều bằng chứng thực nghiệm. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp Meta để tổng hợp các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về tác động của ĐDH đến hiệu quả của doanh nghiệp, từ đó có thể tìm ra các khe hở trong các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm nhằm phục vụ các nghiên cứu tiếp theo. Kết quả khảo sát cho thấy, ĐDH thường được tìm hiểu dưới góc độ ĐDH kinh doanh và bao gồm hai thành phần chính là ĐDH ngành có liên quan và không liên quan. Ở góc độ đo lường, ĐDH được đo lường bằng nhiều cách thức khác nhau nhưng được sử dụng phổ biến và cho kết quả chính xác hơn cả là phương pháp Entropy. Trong trường hợp cần đi sâu vào nghiên cứu các thành phần của ĐDH thì nên kết hợp với phân loại của Rumelt (1974). Từ các nghiên cứu thực nghiệm, nhìn chung, ĐDH ngành có liên quan tác động dương đến hiệu quả. Trong khi đó, ĐDH ngành không liên quan tác động âm đến hiệu quả. Như vậy, doanh nghiệp thực hiện ĐDH ngành có liên quan thuận lợi hơn ĐDH ngành không liên quan.


A Meta Analysis of the Effect of Diversification on Performance of Firms

Abstract:

Business diversification has been studied extensively since the 1950s due to its profound influence on the business strategy. On the whole, business diversification can be studied in the context of the factors that influence diversification or in the context of diversification affecting the outputs of a firm. For more than half a century, diversification studies have their theoretical systems and empirical evidence. This research studies the synthesis of theoretical and empirical studies on the impact of diversification on corporate performance so that the gap can be found to serve for further research. The results show that diversification is often explored regarding business diversification and consists of two major components that are diversification of related and unrelated industries. In terms of measurement, diversification is measured by a variety of methods; however, using Entropy is more common and more accurate than others. If a researcher wants to delve deeply into the components of diversification, it should be combined with Rumelt's classification in measurement. In terms of theory, theory of economies of scope, theory of growth, and theory of resource – based view are more useful in explaining the effect of diversification on performance. From empirical studies; in general, diversification of related industries has a positive impact on performance; on the other hand, diversification of unrelated industries has a negative impact on performance. As such, a firm diversifying into the related industry might be better than do the unrelated industry.