Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 189 | THÁNG 12/2021

Ảnh hưởng của tỷ lệ chi trả cổ tức và cơ cấu sở hữu đến giá cổ phiếu: Trường hợp các công ty hàng tiêu dùng ở Việt Nam

Nguyễn Kim Phước, Phan Ngọc Thùy Như

Tóm tắt:

Nghiên cứu sử dụng lý thuyết Cổ tức, lý thuyết Chi phí đại diện để kiểm chứng tác động của tỷ lệ chi trả cổ tức (CTCT) và cơ cấu sở hữu đến giá cổ phiếu. Phương pháp hồi quy dữ liệu bảng được sử dụng để phân tích dữ liệu của 39 công ty thuộc nhóm ngành hàng tiêu dùng niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn 2009–2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ chia cổ tức và giá cổ phiếu có quan hệ đồng biến trong khi tỷ lệ sở hữu nhà nước có quan hệ nghịch biến với giá thị trường cổ phiếu. Bên cạnh đó, các chỉ số tài chính như: thu nhập/cổ phần (EPS), khả năng thanh toán hiện hành (CP), quy mô công ty (SIZE), thời gian niêm yết (TIME) và khả năng kiểm soát (POS) cũng có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường chứng khoán (TTCK). Kết quả nghiên cứu này là một trong những cơ sở để các nhà đầu tư đưa ra những quyết định đầu tư phù hợp.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Akbar, M., & Baig, H. H. (2010). Reaction of Stock Prices to Dividend Announcements and Market Efficiency in Pakistan. Lahore Journal of Economics15(1).
 2. Al-Gharaibeh, M., Zurigat, Z., & Al-Harahsheh, K. (2013). The effect of ownership structure on dividends policy in Jordanian companies. Interdisciplinary journal of contemporary research in business4(9), 769-796.
 3. Al-Najjar, B., & Kilincarslan, E. (2016). The effect of ownership structure on dividend policy: evidence from Turkey. Corporate Governance: The international journal of business in society.
 4. Al-Qallaf, H. (2015). The effect of ownership structure on stock prices during crisis periods: Case study in Kuwait stock market. In WEI International Academic Conference Proceedings, The West East Institute.
 5. Alzeaideen, K. A., & Al_Rawash, S. Z. (2014). The effect of ownership structure on share price volatility of listed companies in Amman Stock Exchange. Research Journal of Finance and Accounting5(6), 192-201.
 6. Arnold, I. J., & Vrugt, E. B. (2008). Fundamental uncertainty and stock market volatility. Applied Financial Economics18(17), 1425-1440.
 7. Baskin, J. (1989). Dividend policy and the volatility of common stocks. Journal of portfolio Management15(3), 19-31.
 8. Beck, N., & Katz, J. N. (1995). What to do (and not to do) with time-series cross-section data. American political science review89(3), 634-647.
 9. Đặng Thị Quỳnh Anh & Phạm Thị Yến Nhi (2015). Ảnh hưởng của chính sách cổ tức đến biến động giá cổ phiếu các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam, Tạp chí Phát triển và Hội nhâp̣, số 26, tr. 60-65.
 10. Easterbrook, F. H. (1984). Two agency-cost explanations of dividends. The American economic review74(4), 650-659.
 11. Gordon, M. J. (1963). Optimal investment and financing policy. The Journal of finance18(2), 264-272.
 12. Harada, K., & Nguyen, P. (2006). Ownership concentration, agency conflicts, and dividend policy in Japan. Agency Conflicts, and Dividend Policy in Japan (December 24, 2006).
 13. Hoechle, D. (2007). Robust standard errors for panel regressions with cross-sectional dependence. The stata journal7(3), 281-312.
 14. Huang, Q. (2020). Ownership concentration and bank profitability in China. Economics Letters196, 109525.
 15. Hung, N. T. (2020). On the Calculus of Subjective Probability in Behavioral Economics. Asian Journal of Economics and Banking, 4(1).
 16. Islam, M. S., & Hossain, H. M. (2015). The impact of dividend on the market price of Share: A study with structural equation modeling approach. Journal of Finance and Banking13(1), 13-28.
 17. Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. The American economic review76(2), 323-329.
 18. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics3(4), 305-360.
 19. Khan, K. I. (2012). Effect of dividends on stock prices–A case of chemical and pharmaceutical industry of Pakistan. Management2(5), 141-148.
 20. Khan, K. I., Aamir, M., Qayyum, A., Nasir, A., & Khan, M. I. (2011). Can dividend decisions affect the stock prices: A case of dividend paying companies of KSE. International Research Journal of Finance and Economics76(68), 69-74.
 21. Ling, F. S, Mutalip, M. L. A, Shahrin, A. R., & Othman, M.S. (2008). Dividend policy: evidence from public listed companies in Malaysia, International Review of Business Research Papers, 4(4), 2008, 208-222.
 22. Miller, M. H., & Modigliani, F. (1961). Dividend policy, growth, and the valuation of shares. the Journal of Business34(4), 411-433.
 23. Nazir, M. S., Nawaz, M. M., Anwar, W., & Ahmed, F. (2010). Determinants of stock price volatility in karachi stock exchange: The mediating role of corporate dividend policy. International Research Journal of Finance and Economics55(55), 100-107.
 24. Nazlioglu, B., Sendurur, U., Yanik, S., & Özerhan, Y. (2012). The Effect of Ownership Structure on Stock Prices During Crisis Periods: A Study on ISE 100 Index. International Journal of Business and Social Science3(6).
 25. Nguyễn Phạm Anh Thi (2017). Chính sách cổ tức và dao động giá cổ phiếu trên TTCK Việt Nam: bằng chứng từ sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Luận văn thạc sĩ Tài chính – Ngân Hàng, Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.
 26. Obaidat, A. N. (2018). Ownership structure and dividends policy: Emerging market evidence. International Business Research11(6), 65-72.
 27. Phạm Tiến Mạnh, Nguyễn Thu Phương, Đỗ Thu Huyền & Lê Thảo Linh (2020). Tác động của cấu trúc sở hữu đến thị giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, số 212 & 213 (tháng 01 & 02.2020), 42-54.
 28. Phan Trọng Nghĩa & Nguyễn Ngô Bảo Linh (2018). Ảnh hưởng của chính sách cổ tức lên giá thị trường của các công ty ngành khoáng sản niêm yết trên TTCK Việt Nam. Tạp chí Khoa học Kinh tế, số 6(01) 2018, 37-45.
 29. Phùng Tất Hữu (2015). Tác động của chính sách cổ tức lên giá cổ phiếu của doanh nghiệp. Tạp chí Tài chính. Xem tại: https://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu--trao-doi/trao-doi-binh-luan/tac-dong-cua-chinh-sach-co-tuc-len-gia-co-phieu-cua-doanh-nghiep-97519.html.
 30. Ramli, N. M. (2010). Ownership structure and dividend policy: Evidence from Malaysian companies. International Review of Business Research Papers6(1), 170-180.
 31. Rozeff, M. S. (1982). Growth, beta and agency costs as determinants of dividend payout ratios. Journal of financial Research5(3), 249-259.
 32. Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1988). Value maximization and the acquisition process. Journal of economic perspectives2(1), 7-20.
 33. Thach, N. N., Anh, L. H., & An, P. T. H. (2019). The Effects of Public Expenditure on Economic Growth in Asia Countries: A Bayesian Model Averaging Approach, Asian Journal of Economics and Banking, 3(1), 126-149.


The Effects of Dividend Payout Ratio and Ownership Structure on Stock Prices: The Case of Consumer Goods Companies in Vietnam

Abstract:

The study uses dividend theory and agency cost theory to test the impacts of dividend payout ratio and ownership structure on stock prices. The panel data regression approach was used to analyze data of 39 consumer goods companies listed on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) during 2009 - 2020. The results show that the dividend payout ratio and stock price have a positive relationship with the stock market price while the state ownership rate has a negative effect on the stock market price. Besides, financial indicators, such as earnings/share (EPS), current solvency (CP), company size (SIZE), listing time (TIME), and controllability (POS) also affect the price of shares traded on the stock market. This finding is one of the most important contributions to make appropriate investment decisions for investors.