Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 189 | THÁNG 12/2021

Minh bạch hóa thông tin của ngân hàng Việt Nam: Thực trạng và một số gợi mở trong tương lai

Trần Việt Dũng

Tóm tắt:

Dựa trên nghiên cứu của Baumann & Nier (2004), tác giả tiến hành mở rộng các chỉ số trung gian đo lường độ minh bạch thông tin (MBTT) của các NHTM Việt Nam một cách chi tiết và đầy đủ nhằm phù hợp với thực trạng trong nước. Tác giả thu thập dữ liệu của 10 ngân hàng thương mại (NHTM) có quy mô khác nhau làm mẫu đại diện để từ đó đo lường và đánh giá thực trạng mức độ minh bạch của hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2007–2018. Ngoài ra, tác giả lựa chọn ba ngân hàng điển hình để phân tích sâu hơn và có sự so sánh nhất định về tiến trình MBTT hơn 10 năm qua. Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp công cụ cũng như thông tin hữu ích trong việc đo lường và đánh giá mức độ minh bạch của các NHTM Việt Nam.

Tài liệu tham khảo:

 1. Bank for International Settlements (2001). Working Paper on Pillar 3 – Market Discipline, Basel Committee on Banking Supervision.
 2. Basel Committee on Banking Supervision (1999). A new capital adequacy framework, consultative paper, Basel, Switzerland, June.
 3. Akerlof, G. A., Romer, P. M., Hall, R. E. & Mankiw. N. G. (1993). Looting: The Economic Underworld of Bankruptcy for Profit. Brookings Papers on Economic Activity 1993(2), 1–73.
 4. Baumann, U. & Nier, E. (2004). Disclosure, Volatility, and Transparency: An Empirical Investigation into the Value of Bank Disclosure. Economic Policy Review, 10(2), 31–45.
 5. Bushman, RM & Williams, CD. (2012). Accounting discretion, loan loss provisioning, and discipline of banks' risk-taking. Journal of Accounting and Economics, 54(1), 1-18.
 6. Bushman, R. M, Chen, Q, Engel, E & Smith, A (2004). Financial accounting information, organizational complexity and corporate governance systems. Journal of Accounting and Economics, 37(2), 167-201
 7. BIS (1998). Enhancing Bank Transparency. Retrieved January 12, 2021 (https://www.bis.org/publ/bcbs41.htm).
 8. BIS (2008). Proposed Revisions to the Basel II Market Risk Framework.
 9. Cohen, L. J., Cornett, M. M., Marcus, A. J., & Tehranian, H. (2014). Bank Earnings Management and Tail Risk during the Financial Crisis. Journal of Money, Credit and Banking, 46(1), 171–197. https://doi.org/10.1111/jmcb.12101.
 10. Kolasa, B. J. (2008). Business Ethics Challenges in a Global Economy. Verslo ir Teisės Aktualijos 28.
 11. Patel, S. A., Balic, A. & Bwakira, L. (2002). Measuring Transparency and Disclosure at Firm-Level in Emerging Markets.” Emerging Markets Review 3(4), 325–37.
 12. Perrini, F. & Tencati, A. (2006). Sustainability and Stakeholder Management: The Need for New Corporate Performance Evaluation and Reporting Systems. Business Strategy and the Environment, 15(5), 296–308.
 13. Trần Việt Dũng & Lữ Hữu Chí (2020a). Kỷ luật thị trường ngành ngân hàng: Đánh giá tổng quan một số vấn đề nổi bật. Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á, số 175/2020, 38-49.
 14. Trần Việt Dũng & Lữ Hữu Chí (2020b). Kỷ luật thị trường ngân hàng Việt Nam dưới góc nhìn của người đi vay. Tạp chí Ngân hàng, số 158/2020, 23-26.
 15. Vaccaro, A. & Madsen, P. (2009). Corporate Dynamic Transparency: The New ICT-Driven Ethics? Ethics and Information Technology, 11(2), 113–22. doi: 10.1007/s10676-009-9190-1.
 16. Winkler, B. (2000). Which Kind of Transparency? On the Need for Clarity in Monetary Policy-Making. SSRN Scholarly Paper. ID 355587. Rochester, NY: Social Science Research Network.


Information Transparency of Vietnamese Banks: Current Status and Some Future Directions

Abstract:

Based on Baumann & Nier (2004), we aim to expand the intermediary indicators measuring information transparency of commercial banks in Vietnam as detailed and complete as possible to match the suitability for the current situation in the country. We also collect data of 10 commercial banks of various sizes as representative sample to measure and evaluate the current state of the transparency of the Vietnamese banking system in the period 2007 - 2018. In addition, we select the three most typical banks for in-depth analysis and a certain comparison on the information transparency process over the past 10 years. We believe that the study will provide tools and information useful in measuring and evaluating the level of transparency of Vietnamese commercial banks.