Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 189 | THÁNG 12/2021

Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Tiến

Tóm tắt:

Nghiên cứu dựa trên cơ sở lý thuyết về nhu cầu, động cơ, động lực làm việc (ĐLLV) và lược khảo các nghiên cứu liên quan để xác định, phân tích các yếu tố có ảnh hưởng đến ĐLLV của nhân viên các ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Bằng phương pháp định tính kết hợp với định lượng, kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ ảnh hưởng của các yếu tố xếp theo thứ tự từ cao đến thấp là Lương, Phụ cấp, Phúc lợi, tiếp đến là Bố trí công việc, Hứng thú công việc, Môi trường vật chất, Sự thăng tiến, và cuối cùng là Môi trường nhân sự. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất hàm ý quản trị nhằm tăng ĐLLV của nhân viên các NHTM cổ phần tại TP.HCM. Bài viết có thể góp phần làm tài liệu nghiên cứu cho các ngân hàng để hoạch định chính sách và quản trị nguồn nhân sự của tổ chức đạt hiệu quả cao hơn.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Bedeian, A. G. (1993). The objective of this research is to draw attention to the importance of certain factors in motivating employee.
 2. Duong, T. T. T., & Thao, N. X. (2021). TOPSIS model based on entropy and similarity measure for market segment selection and evaluation. Asian Journal of Economics and Banking, 5(2).
 3. Farzin, M., Sadeghi, M., Kharkeshi, F. Y., Ruholahpur, H., & Fattahi, M. (2021). Extending UTAUT2 in M-banking adoption and actual use behavior: does WOM communication matter? Asian Journal of Economics and Banking, 5(2).
 4. Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. (1959). The Motivation to Work, Willey, New York.
 5. Higgins, R. (1994). Case management is a process, it is not directly concerned with prescribing outcomes, 2(1).
 6. Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.
 7. Hosseini, S. A. R. (2014). Factors affecting employee motivation, Management and Administrative sciences review, 3(4), 713-723.
 8. Khan, A. (2017). Factors affecting employee motivation towards employee performance: A study on banking industry of Pakistan, MPRA No. 80930.
 9. Maier, A. & Lawler, E. (1973). Organizational Behavior and Human Performance, 9, 482-503
 10. Nunnally, J. C. & Bernstein, I. H. (1994). The Assessment of Reliability. Psychometric Theory, 3, 248-292.
 11. Nguyễn Khắc Hoàn (2010). Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên. Nghiên cứu trường hợp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Chi nhánh Huế, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, số 60.
 12. Tô Ngọc Hưng (2015). Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam. Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Mở TP.HCM.
 13. Trần Kim Dung & Nguyễn Ngọc Lan Vy (2011). Thang đo động viên nhân viên, Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 244.


INVESTIGATING THE FACTORS INFLUENCING THE STAFFS’ WORKING MOTIVATION AT JOINT STOCK COMMERCIAL BANKS IN HO CHI MINH CITY

Abstract:

Applying need-based theories of motivation as well as learning from previous empirical studies, this study investigates the factors that influence the working motivation of the staffs at commercial banks located in Ho Chi Minh city. Under both qualitative and quantitative methods, the results demonstrate the significant factors in descending order of the influencing power including salary, allowances, benefits, task design, interest in work, physical environment, promotion, and finally human environment. Based on the research results, the author proposes managerial implications to reinforce the working motivation of the employees of joint stock commercial banks in Ho Chi Minh City. The article expects to provide a valuable reference for those banks to formulate effective policies, and to enhance performance in human resources management.