Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 182 | Tháng 5/2021

Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế ở các nước và thực trạng ở Việt Nam

Phạm Thị Ngọc Ly

Tóm tắt:

Chất lượng báo cáo tài chính (BCTC) luôn được quan tâm trong công tác kế toán bởi nó có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của các đối tượng sử dụng thông tin. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa khi việc tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước là yếu tố quan trọng trong tiến trình hội nhập, việc áp dụng Chuẩn mực BCTC quốc tế (International financial reporting standards – IFRS) nhằm đảm bảo các doanh nghiệp và tổ chức trên toàn thế giới thống nhất trong việc lập, trình bày BCTC, cải thiện chất lượng thông tin kế toán là rất cần thiết. Vì vậy, ngày 16/3/2020, Bộ Tài chính đã chính thức ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực BCTC tại Việt Nam với lộ trình áp dụng IFRS một cách cụ thể. Trên cơ sở tiếp cận định tính, tác giả tìm hiểu tình hình áp dụng IFRS ở các nước trên thế giới và thực trạng ở Việt Nam, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường áp dụng IFRS ở Việt Nam.

Tài liệu tham khảo:

  1. Đường Thị Quỳnh Liên (2017). Khó khăn, thách thức khi áp dụng IFRS tại Việt Nam và lộ trình thực hiện. Truy cập tại http://ifrsvietnam.vn/tin-tuc/nghien-cuu-trao-doi-72/kho-khan-thach-thuc-khi-ap-dung-chuan-muc-bao-cao-tai-chinh-quoc-te-ifrs-tai-viet-nam-va-lo-trinh-thuc-hien-212.html.
  2. Hoàng Mỹ Bình (2019). Tăng cường áp dụng IFRS ở Việt Nam. Tạp chí Tài chính kỳ 2 tháng 12/2019.
  3. Nguyễn Ánh Hồng (2020). Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức. Truy cập tại http://www.tapchicongthuong.vn/bai-viet/lo-trinh-ap-dung-ifrs-tai-viet-nam-co-hoi-va-thach-thuc-71929.htm.
  4. Phạm Thị Minh Tuệ (2019). Vận dụng IFRS- Kinh nghiệm thế giới và giải pháp cho Việt Nam. Truy cập tại https://hoiketoanhcm.org.vn/vn/trao-doi/van-dung-ifrs-kinh-nghiem-the-gioi-va-giai-phap-cho-viet-nam/.
  5. Phan Vũ Đăng Khoa (2020). Khảo sát về tính sẵn sàng áp dụng IFRS tại doanh nghiệp, Truy cập tại https://accaglobal.app.box.com/s/vdp4dayd0t6es0p20whduqg1l3izrkfj/file/740004278897.
  6. Trần Thị Quyên (2020). Cơ hội và thách thức khi áp dụng IFRS vào Việt Nam 2020, Truy cập tại http://www.tapchicongthuong.vn/bai-viet/co-hoi-va-thach-thuc-khi-ap-dung-ifrs-vao-viet-nam-70159.htm.

 


Application of International Financial Reporting Standards in Some Countries Around the World and Reality in Vietnam

Abstract:

The quality of financial statements is always interested in accounting job because it directly affects the interests of the objects using information. Especially, the context of globalization increasing connections between domestic and foreign enterprises are an important factor in the integration process, the application of International Financial Reporting Standards (IFRS) to ensure businesses and organizations around the world are united in preparing and presenting financial statements, and improving the quality of accounting information is necessary. Therefore, on March 16, 2020, the Ministry of Finance officially issued Decision No. 345/QD-BTC approving the Scheme on applying financial reporting standards in Vietnam with a roadmap for applying IFRS in detail. Based on a qualitative approach, the author explores the situation of IFRS application in some countries around the world and the situation in Vietnam, then gives some solutions to enhance the application of IFRS in Vietnam.