Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 182 | Tháng 5/2021

Tác động của thu nhập các hoạt động ngoài lãi đến lợi nhuận tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Huỳnh Thị Hương Thảo, Phạm Thị Kim Ánh, Ngô Minh Phương

Tóm tắt:

Trong điều kiện nền kinh tế mở với sự thay đổi đáng kể của công nghệ, môi trường cạnh tranh và nhu cầu của khách hàng, các ngân hàng trên thế giới và tại Việt Nam đã có xu hướng đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh sang một hay nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm hạn chế và phân tán rủi ro, tăng nguồn thu cho ngân hàng. Bài viết này nhằm nghiên cứu tác động của các thành phần tạo thu nhập ngoài lãi (TNNL) đến lợi nhuận của ngân hàng với các chỉ tiêu: lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân (ROAA), lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA), thu nhập lãi cận biên (NIM) qua mô hình Pooled OLS, FEM, REM, GMM. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các thành phần của TNNL có tác động cùng chiều đến ROAA, ROEA nhưng tác động ngược chiều đến NIM, từ đó đề xuất giải pháp về các hoạt động kinh doanh ngoài lãi để nâng cao hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam.


The Impact of Non-Interest Income on Profitability of Vietnamese Commercial Banks

Abstract:

In an open economy, with significant changes in technology, competitive environment and demand from customers, banks around the world and in Vietnam have tended to diversify business activities to limit and disperse risks, increase the bank's revenue. This article aims to study the impact of non-interest income on the bank's profitability, with the following criteria: profit after tax on assets average (ROAA), profit after tax on equity average (ROEA), net interest margin (NIM) through regression models including Pooled OLS, FEM, REM,and GMM. The results show that non-interest income has a positive impact on ROAA and ROEA but has a negative impact on NIM, thereby proposing solutions to diversify non-interest business activities to improve profitability of Vietnamese commercial banks.