Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 174 | THÁNG 9/2020

Áp dụng mô hình chuỗi cung ứng năng động trong các ngành công nghiệp tại Việt Nam

Nguyễn Văn Thích

Tóm tắt:

Bài viết này trình bày tóm tắt các vấn đề quan trọng thường phát sinh trong quá trình nghiên cứu chuỗi cung ứng. Tiếp theo, nghiên cứu tiến hành xem xét các phương pháp toán học khác nhau được sử dụng trong việc mô hình hóa và phân tích chuỗi cung ứng. Những phương pháp này được phân loại thành: mô hình vi phân (sai phân), mô hình lý thuyết thời gian bất biến tuyến tính, mô hình mô phỏng sự kiện rời rạc và kỹ thuật vận trù học. Mỗi phương pháp sau đó được đánh giá từ góc độ toàn hệ thống. Cuối cùng, nghiên cứu xác định xem liệu giá trị của các kỹ thuật nghiên cứu nào có thể chứng minh được ưu thế của chúng trong quản lý chuỗi cung ứng hay không.


Applied the Dynamic Model of Supply Chains for the Vietnamese Industrial Sector

Abstract:

This article shows a summary of the critical issues arising in supply chain research. The report then undertakes a review of the various mathematical methods approached to model and analyzes supply chains. Those methods are categorized as continuous-time differential equation models, discrete-time difference equation models, discrete event simulation models, and operational research techniques. Each technique is then appraised from a system dynamics perspective. To conclude, a judgment is made on whether the merits of active research techniques justify their industry's predominance over the other methods presented here.