Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 174 | THÁNG 9/2020

Xu hướng phát triển ngành logistics Việt Nam dưới tác động của thương mại điện tử

Trần Thị Ngọc Quỳnh

Tóm tắt:

Trong những năm gần đây, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử (TMĐT). Điều này đã tác động mạnh mẽ đến xu hướng phát triển ngành logistics. Bài viết này cung cấp một số khái niệm cơ bản về TMĐT và logistics, mối quan hệ giữa hai khái niệm này. Bài viết sử dụng phương pháp thống kê mô tả, dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo về TMĐT và logistics của các tổ chức để phát họa sự phát triển của TMĐT và logistics trong những năm gần đây. Qua đó,  nghiên cứu cho thấy được những ảnh hưởng của TMĐT đến xu hướng phát triển ngành logistics tại Việt Nam, như yêu cầu giao hàng nhanh trong ngày, giảm chi phí giao hàng, tái cấu trúc chuỗi logistics, tăng dần vận chuyển theo đơn hàng lẻ. Từ đó, một số giải pháp được đề xuất như: tăng cường hoạt động mua lại và sáp nhập (M&A) giữa các doanh nghiệp logistics với nhau, tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp logistics với các doanh nghiệp TMĐT, cũng như với công nghệ các khởi nghiệp (startup),... để các doanh nghiệp logistics Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và bắt kịp với xu hướng phát triển của thế giới.


Development Trend of Vietnam's Logistics Industry under the Impact of E-Commerce

Abstract:

In recent years, the world in general and Vietnam have witnessed the rapid development of e-commerce. It has a substantial impact on the development trend of the logistics industry. This article provides some basic concepts about E-Commerce and logistics, the relationship between these two concepts. The paper uses descriptive statistical methods, secondary data from reports on e-commerce organizations, and logistics to plot e-commerce and logistics development in recent years. Thereby, we can see the effects of e-commerce on the current development trend of the logistics industry in Vietnam, such as fast delivery of the day, reduced delivery costs, restructuring logistics chain, gradually increasing shipping on retail orders and since then, proposing some solutions such as: enhancing M&A among logistics enterprises, strengthening links between logistics businesses and e-commerce businesses, as well as with other startup technology ... for Vietnamese logistics enterprises to improve their competitiveness and catch up with the world's development trends.