Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 174 | THÁNG 9/2020

Phát triển du lịch xanh, du lịch tuần hoàn của ngành du lịch Thành phố Cần Thơ

Phước Minh Hiệp, Đinh Kiệm, Nguyễn Văn Tiến

Tóm tắt:

Trong quá trình phát triển với quy mô lớn và tốc độ nhanh của du lịch đại chúng (mass tourism) ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung và ở Thành phố (TP) Cần Thơ nói riêng trong thập niên trở lại đây đã và đang xuất hiện nhiều yếu tố phá vỡ sự phát triển bền vững. Nhiều vùng, điểm du lịch truyền thống nổi tiếng vốn có tiềm năng sinh thái độc đáo vùng sông nước miệt vườn của TP. Cần Thơ đang có hiện tượng suy thoái môi trường, tác động làm suy giảm hệ sinh thái đặc thù vốn có. Điều này đẩy ngành du lịch TP. Cần Thơ đứng trước thách thức trong định hướng phát triển, thúc đẩy việc chọn lựa cho định hướng phát triển du lịch xanh – bền vững là xu thế tất yếu cho các giai đoạn sắp tới. Cần phát triển du lịch theo hướng tuần hoàn để khai thác và sử dụng tốt nguồn tài nguyên tự nhiên – kinh tế – nhân văn. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đi sâu phân tích về các nội dung thực hiện du lịch xanh – bền vững mà TP. Cần Thơ đang áp dụng, hướng đến tiếp cận như là một nền kinh tế du lịch tuần hoàn (DLTH); đồng thời qua đó gợi ý một số giải pháp phát triển trong tương lai.

Tài liệu tham khảo:

 1. Cục Thống kê TP. Cần Thơ (2016-2018). Niên giám 2016, 2017, 2018.
 2. EEA (2016). Circular Economy in Europe, Developing the knowledge base.
 3. Nam, N. H., & Hanh, N. (2019). Implementing Circular Economy: International Experience and Policy Implications for Vietnam. VNU Journal of Science: Economics and Business, 68-81.
 4. Nguyễn Văn Đính (2020). Phát triển du lịch xanh Việt Nam, Truy cập tại http://tapchidulich.net.vn/phat-trien-du-lich-xanh-viet-nam.html
 5. Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ (2017). Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, 2018. Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ, TP. Cần Thơ.
 6. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ (2014). Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Cần Thơ.
 7. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ (2017). Báo cáo Tổng kết hoạt động du lịch năm 2017 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
 8. Thành ủy TP. Cần Thơ (2016). Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 01/8/2016 về đẩy mạnh phát triển du lịch.
 9. UNEP (2014). Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc.
 10. UNWTO (2014). Báo cáo của Tổ chức Du lịch thế giới. Truy cập tại http://itdr.org.vn/bao-cao-du-lich-thuong-nien-cua-to-chuc-du-lich-the-gioi-unwto-2014/.
 11. UNWTO (2016). Báo cáo của Tổ chức Du lịch thế giới
 12. Viện Nghiên cứu và Phát triển Du lịch (2016). Kỷ yếu hội thảo khoa học: Du lịch bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long.


Developing Green Tourism, Circulating Tourism for the Tourism Industry Can Tho City

Abstract:

Along with achievements in the large-scale and fast growth in mass tourism in the Mekong Delta in general and Can Tho City in particular in recent decades, there have been appeared many elements that breakthrough sustainable development. Can Tho City is which many famous traditional tourist places and destinations that have unique ecological potentials in the water-garden areas have the environmental recession phenomenon that impacted to the inherent specific ecosystem. This problem is one of cause to make the Can Tho’s tourism industry faces some challengers in their development orientations, so they have to change different orientation which is the green-sustainable tourism for the upcoming stages. It is necessary to develop tourism according to circulation to exploit and well to use the natural resources – economic – humanities. This research aims to analyze the green-sustainable tourism that Can Tho City applied. This research approaches the problem from the circulation tourism economy, and some solutions were proposed for future development in this study.