Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 174 | THÁNG 9/2020

Phân tích nguồn nhân lực của khối công ty lữ hành và điều hành tour

Hồ Thiện Thông Minh, Nguyễn Văn Tiến

Tóm tắt:

: Cộng đồng các công ty lữ hành và điều hành chương trình du lịch (tour) tại Việt Nam rất phân tán, với đại đa số các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và hoạt động độc lập, chứ không phải là bộ phận của các chuỗi doanh nghiệp quốc gia hoặc quốc tế. Đặc trưng của nhiều công ty lữ hành/các nhà điều hành tour tại Việt Nam là liên kết hợp theo chiều ngang với các lĩnh vực khác của ngành du lịch trong một doanh nghiệp duy nhất, đặc biệt là vận chuyển, cơ sở lưu trú và nhà hàng. Phần lớn các công ty lữ hành/các nhà điều hành tour cung cấp dịch vụ trong nước, hoặc làm đối tác cho các công ty quốc tế hay trong nước để cung cấp dịch vụ một lần cho khách du lịch tại Việt Nam hoặc cho khách du lịch trong nước. 
Do nhu cầu về du lịch ra nước ngoài và dịch vụ của các công ty và nhà điều hành nước ngoài tại Việt Nam ngày càng tăng, do đó bài viết này sử dụng bảng khảo sát để phỏng vấn các nhà điều hành nhằm tìm hiểu kỹ nguồn nhân lực của khối công ty lữ hành và điều hành tour làm cơ sở cho phần nhận xét về yêu cầu kỹ năng, môi trường làm việc dành cho sinh viên tốt nghiệp và làm việc tại cộng đồng này. Bài viết rất có ích dành cho các trường đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho cộng đồng các công ty lữ hành và điều hành tour.

 

Tài liệu tham khảo:

  1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2011). Quyết định số 3066/QĐ-BVHTTDL ngày 29/9/2011 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Du lịch giai đoạn 2011 – 2020.
  2. T. Đồng (2020). Mỗi năm, ngành du lịch cần 40.000 lao động. Truy cập tại https://nld.com.vn/cong-doan/moi-nam-nganh-du-lich-can-40000-lao-dong-20200313221811268.htm.
  3. Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (2019). Phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Xu hướng phát triển của du lịch thế giới và tác động đối với du lịch Việt Nam”, Hà Nội.
  4. Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch (2019). Dự thảo “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035”, Hà Nội.

 


Human Resource Analysis of Travel Agents and Tour Operators

Abstract:

The Vietnamese community of tour operators and operators is fragmented, with the vast majority of businesses small and independent, rather than part of national or national business chains health. Many tour operators/tour operators in Vietnam are the horizontal integration with other tourism industry sectors in a single business, especially transportation, accommodation facilities, and restaurant. The majority of tour operators/tour operators provide domestic services or partner with international or domestic companies to benefit tourists in Vietnam or domestic tourism.
Due to the increasing demand for overseas travel and services of foreign companies and operators in Vietnam, the article uses the survey to interview the operators to carefully understand human resources of the tour operator and tour operator group as the basis for commenting on skills requirements, working environment for graduates and doing in this community. This article is handy for training schools to meet the community of tour operators and tour operators' human needs.