Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 120 | THÁNG 3/2016

Biến động thị trường và phần bù giá trị: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Võ Xuân Vinh, Võ Văn Phong

Tóm tắt:

Nghiên cứu này xem xét tác động của yếu tố biến động tỷ suất lợi nhuận (TSLN) thị trường đến TSLN danh mục cổ phiếu giá trị, danh mục cổ phiếu tăng trưởng và sự khác biệt TSLN giữa hai danh mục này (phần bù giá trị). Nhóm tác giả thiết lập danh mục cổ phiếu giá trị và cổ phiếu tăng trưởng theo các tỷ số BM (Book to market equity), EP (Earnings to Price), CP (Cash flow to price), DP (Dividend yield to price). Tác giả hồi quy dữ liệu chuỗi thời gian TSLN các danh mục cổ phiếu giá trị, cổ phiếu tăng trưởng, phần bù giá trị theo mô hình CAPM kết hợp yếu tố biến động TSLN thị trường trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam giai đoạn 2010-2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố biến động TSLN thị trường có tác động ngược chiều đối với TSLN danh mục cổ phiếu giá trị và danh mục cổ phiếu tăng trưởng. Tuy nhiên, biến động TSLN thị trường lại không có khả năng giải thích phần bù giá trị. Đồng thời, kết quả cho thấy mô hình CAPM truyền thống không có khả năng giải thích phần bù giá trị.