Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 120 | THÁNG 3/2016

Tác động của rủi ro trong hệ thống ngân hàng đến ổn định tài chính tại Việt Nam

Bùi Quang Tín

Tóm tắt:

Bài viết nghiên cứu về tác động của rủi ro trong hệ thống ngân hàng đến ổn định tài chính tại Việt Nam. Các yếu tố về thực trạng mà tác giả đề cập về rủi ro trong hoạt động ngân hàng bao gồm: nợ xấu; tỷ giá và tín dụng ngoại tệ; tái cơ cấu ngân hàng. Từ các phân tích trên, tác giả sẽ gợi ý một số giải pháp nhằm hạn chế tác động của rủi ro trong hệ thống ngân hàng đến ổn định tài chính tại Việt Nam trong thời gian tới.