Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 120 | THÁNG 3/2016

Xếp hạng các mô hình VaR trong dự báo rủi ro danh mục

Lê Phan Thị Diệu Thảo, Nguyễn Thanh Phú

Tóm tắt:

Nghiên cứu đánh giá và xếp hạng một số mô hình kinh tế lượng phổ biến trên thế giới trong việc ước lượng VaR, nhằm cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm trong việc đánh giá mô hình dự báo rủi ro danh mục tốt nhất. Bài viết sử dụng 8 mô hình nghiên cứu đại diện cho các cách tiếp cận tham số, phi tham số, bán tham số để ước lượng VaR cho 8 danh mục đầu tư thị trường đại diện cho thị trường mới nổi và thị trường phát triển với 2 mức ý nghĩa 1% và 5%. Sau khi tiến hành ước lượng VaR, bài viết thực hiện kiểm định theo phương pháp tỷ lệ VR để xếp hạng các mô hình. Kết quả cho thấy rằng, hầu hết các các mô hình đều hoạt động hiệu quả ở mức ý nghĩa 5%. Trong khi đó, ở mức ý nghĩa 1%, các mô hình có giả định dữ liệu là phân phối chuẩn như Variance-Covariance, GARCH, EGARCH hoàn toàn thất bại trong dự báo VaR.