Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 120 | THÁNG 3/2016

Tăng trưởng tín dụng và chất lượng tín dụng tại Đồng Nai

Trịnh Hoàng Việt, Võ Hồng Đức

Tóm tắt:

Các nghiên cứu thực nghiệm trên phạm vi toàn cầu đã kết luận rằng tăng trưởng tín dụng (TTTD) ở các ngân hàng thương mại (NHTM) có thể dẫn đến sự sụt giảm chất lượng tín dụng (CLTD) hoặc sự gia tăng CLTD. Sử dụng số liệu của 29 chi nhánh NHTM trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ quý III/2009 đến IV/2014 và phương pháp Difference GMM trên mô hình kinh tế lượng động, nghiên cứu được tiến hành để xem xét sự ảnh hưởng của tăng trưởng đến CLTD trong bối cảnh của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy TTTD đã dẫn đến sự sụt giảm CLTD trong cả ngắn hạn và dài hạn. Kết quả này đã cung cấp một bằng chứng khoa học để phản ánh một thực trạng rằng các NHTM ở Đồng Nai đã hạ thấp các tiêu chuẩn cho vay trong thời gian qua nhằm đạt được mức tăng trưởng kỳ vọng của hệ thống và thực trạng nền kinh tế địa phương vẫn chưa thực sự thuận lợi để cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh.