Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 120 | THÁNG 3/2016

Nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Trần Thị Tuấn Anh

Tóm tắt:

Trong xu thế hội nhập hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam cần nắm rõ các yếu tố của doanh nghiệp giúp thu hút nguồn vốn đầu tư từ cổ đông nước ngoài; từ đó xây dựng lộ trình thu hút nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) cho phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp. Nghiên cứu này xác định các yếu tố về đặc điểm doanh nghiệp có tác động đến tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài. Kết quả phân tích cho thấy hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ở năm trước và quy mô doanh nghiệp là yếu tố tích cực thu hút cổ đông nước ngoài. Trong khi đó, tỷ lệ chia cổ tức và tỷ lệ nợ trên giá trị thị trường có tác động ngược chiều đến tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài. Ngoài ra, những NĐTNN trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam mua cổ phiếu nhiều hơn đối với những doanh nghiệp có hệ số beta thấp. Ngoài ra, số năm niêm yết, quy mô hội đồng quản trị và chính sách đầu tư phát triển cũng giúp doanh nghiệp thu hút sự quan tâm của cổ đông nước ngoài.