Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 120 | THÁNG 3/2016

Các yếu tố ảnh hưởng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Nguyễn Kim Phước

Tóm tắt:

Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam. Phương pháp hồi quy SGMM cho dữ liệu bảng của 30 tỉnh/thành phố được sử dụng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, vốn FDI năm sau chịu ảnh hưởng mạnh bởi vốn FDI năm trước. Đồng thời, tăng trưởng kinh tế, vốn đầu tư trong nước, độ mở của nền kinh tế, cơ sở hạ tầng và chi phí gia nhập thị trường có tác động dương đến nguồn vốn FDI vào Việt Nam.